síhayaa

   [ahangama.com]
heLayata uðaava genena ðeruva heLa!
nyaaya garuka, vyaakaraNaanukuulava þænuu, parigaNaka haa yoojaka miþuru síhala kramaya

 «« mul pituvata     [Ctrl+ / Ctrl- magin akuru loku / kudaa karaganna]

sáskûþa zabðakozaya

a
ak
aka
aka
akaca
akatuka
akatuphala
akathora
akadama
akadamacakra
akaNtaka
akaNtha
akaþþhana
akaþhaha
akaþhya
akanixtha
akanixthaga
akanixthapa
akanyaa
akapiivaþ
akampana
akampiþa
akampya
akara
akaraNa
akaraNi
akaraNiiya
akaruNa
akaruNaþva
akarkaza
akarNa
akarNaka
akarNaðhaara
akarNya
akarþana
akarþû
akarþûþva
akarmaka
akarmaNya
akarman
akarmabhoga
akarmaanviþa
akala
akalañka
akalka
akalkaþaa
akalkana
akalpa
akalpiþa
akalmaxa
akalmaaxa
akalya
akalyaaNa
akava
akavaca
akavaari
akavi
akasmaaþ
akaaNa
akaaNda
akaaNdapaaþajaaþa
akaaNdazuula
akaaþara
akaama
akaamakarzana
akaamaþas
akaamaþaa
akaamahaþa
akaamin
akaaya
akaara
akaaraNa
akaaraNoþpanna
akaarin
akaarNavextakika
akaarya
akaaryakaarin
akaarxNya
akaala
akaalakuxmaaNda
akaalakusuma
akaalaja
akaalajalaðoðaya
akaalajaaþa
akaalameghoðaya
akaalavelaa
akaalasaha
akaalahiinam
akaalikam
akaaloþpanna
akaalya
akaasaara
akiçcana
akiçcanaþaa
akiçcanaþva
akiçcaniman
akiþava
akilvixa
akiirþi
akiirþikara
akuNtha
akuNthaðhixNya
akuNthiþa
akuþazcala
akuþazciðbhaya
akuþas
akuþobhaya
akuþra
akuþracabhaya
akuþraa
akuþsiþa
akuðhryaçc
akupya
akupyaka
akumaara
akula
akulaþaa
akuliina
akuzala
akusiiða
akusuma
akuha
akuhaka
akuuta
akuupaara
akuurca
akuuvaara
akûcchra
akûcchrin
akûþa
akûþakaaram
akûþajça
akûþajçaþaa
akûþabuððhi
akûþabuððhiþva
akûþavraNa
akûþaaþman
akûþaarþha
akûþaasþra
akûþiþva
akûþin
akûþþa
akûþþaruc
akûþya
akûþyakaarin
akûþrima
akûþsna
akûpa
akûpaNa
akûza
akûzalakxmii
akûzaazva
akûxiivala
akûxta
akûxtapacya
akûxNakarman
akeþana
akeþu
akeza
akota
akopa
akopana
akoviða
akauzala
akkaa
akþa
akþaa
akþu
aknopana
akra
akra
akraþu
akrama
akravihasþa
akravyaað
akravyaaða
akraanþa
akriya
akriidaþ
akruura
akroðha
akroðhana
akroðhamaya
aklama
aklikaa
aklinnavarþman
aklixta
aklixtakarman
aklixtakaarin
aklixtavraþa
akleðya
akleza
akx
akxa
akxaka
akxakarNa
akxakaama
akxakiþava
akxakuzala
akxakxapaNa
akxaglaha
akxacaraNa
akxaja
akxaNa
akxaNvaþ
akxaþa
akxaþaþþva
akxaþayoni
akxaþra
akxaðarzaka
akxaðaaya
akxaðûkkarman
akxaðûz
akxaðevana
akxaðevin
akxaðyuu
akxaðyuuþa
akxaðyuuþaaði
akxaðrugðha
akxaðvaara
akxaðhara
akxaðhur
akxaðhuurþa
akxaðhuurþila
akxan
akxanaipuNa
akxanaipuNya
akxanvaþ
akxapatala
akxapað
akxaparaajaya
akxapari
akxapaata
akxapaataka
akxapaatika
akxapaaþa
akxapaaþana
akxapaaða
akxapiida
akxapriya
akxabhaa
akxabhaaga
akxabhaara
akxabhuumi
akxama
akxamaða
akxamaaþra
akxamaalaa
akxamaalin
akxaya
akxayaguNa
akxayaþaa
akxayaþûþiiyaa
akxayaþva
akxayaniivii
akxayapuruhuuþa
akxayamaþi
akxayaloka
akxayin
akxayya
akxayyanavamii
akxayyoðaka
akxara
akxaraka
akxarakara
akxaracaçcu
akxaracaNa
akxaracana
akxaracuçcu
akxaracyuþaka
akxarachanðas
akxarajananii
akxarajiivaka
akxarajiivika
akxarajiivin
akxaraþuulikaa
akxaranyaasa
akxarapañkþi
akxarabhaaj
akxaramukha
akxaramuxtikaa
akxaravinyaasa
akxarazas
akxarazuunya
akxarasamaamnaaya
akxarasásþhaana
akxaraa
akxaraakxara
akxaraañga
akxaraaja
akxaresþhaa
akxarya
akxavaþ
akxavaata
akxavaapa
akxavaama
akxavið
akxavûþþa
akxazauNda
akxasañgam
akxasuukþa
akxasuuþra
akxasþuxa
akxahûðaya
akxahûðayajça
akxaagra
akxaagrakiila
akxaagrakiilaka
akxaaþivaapa
akxaanah
akxaanþi
akxaara
akxaaramaðyamaásaaða
akxaaralavaNa
akxaaralavaNaazin
akxaavapana
akxaavalii
akxaavaapa
akxaása
akxi
akxika
akxikuuta
akxikuutaka
akxigaþa
akxigola
akxijaaha
akxiNii
akxiþ
akxiþa
akxiþaaraa
akxiþaavasu
akxiþi
akxiþoþi
akxinikaaNam
akxinimexa
akxipakxman
akxipatala
akxipaþ
akxipaaka
akxiba
akxibhu
akxibhexaja
akxibhruva
akximaþ
akxiyaþ
akxiloman
akxivikuuNiþa
akxisáþarjana
akxiika
akxiiNa
akxiiba
akxu
akxuNNa
akxuNNaþaa
akxuðra
akxuðh
akxuðhya
akxeþra
akxeþrajça
akxeþravið
akxeþrin
akxaiþrajçya
akxota
akxoðhuka
akxobha
akxobhya
akxauhiNii
akxNa
akxNayaa
akxNayaakûþa
akxNayaaðeza
akxNayaaðruh
akxNayaarajju
akxNayaavan
akxNayaasþomiiyaa
akxyaamaya
akxyaamayin
akhatta
akhatti
akhaNda
akhaNdana
akhaNdiþa
akhaNdiþarþu
akhanaþ
akharva
akhaaþa
akhaaðya
akhiðra
akhiðrayaaman
akhila
akhilaaþman
akhiliikû
akhetika
akheðiþva
akheðin
akhkhala
akhkhaliikûþyaa
akhyaaþa
akhyaaþi
akhyaaþikara
ag
aga
aga
agaccha
agaja
agaNiþa
agaNiþapraþiyaaþa
agaNiþalajja
agaþa
agaþi
agaþika
agaþikagaþi
agaða
agaðaveða
agaðiþa
agaðákaara
agaðya
aganðhaa
agama
agamya
agamyagaa
agamyaruupa
agamyaa
agamyaagamana
agamyaagamaniiya
agamyaagaamin
agarii
agaru
agarþamiþ
agarþaskanðya
agarva
agarhiþa
agavyuuþi
agasþi
agasþiiya
agasþya
agasþyagiiþaa
agasþyacaara
agasþyamaarga
agasþyasáhiþaa
agasþyoðaya
agaa
agaaþû
agaaþmajaa
agaaðha
agaaðhajala
agaaðharuðhira
agaaðhiþva
agaara
agaaraðaahin
agaarin
agaavaha
agira
agiraukas
agaukas
agu
aguNa
aguNaþaa
aguNaþva
aguNavaþ
aguNavaaðin
aguNazila
agupþa
aguru
aguudha
aguudhaganðha
aguudhabhaava
agûbhiiþa
agûbhiiþazocis
agûha
agûhaþaa
ago
agocara
agoþaa
agopaa
agoruðha
agohya
agðhaað
agnaa
agnaamaruþau
agnaayii
agnaavixNuu
agni
agnika
agnikaNa
agnikarman
agnikalpa
agnikaarikaa
agnikaarya
agnikaaxtha
agnikukkuta
agnikuNda
agnikumaara
agnikûþa
agnikeþu
agnikoNa
agnikridaa
agnikhaðaa
agnigarbha
agnigûha
agnigranþha
agnighata
agnicaya
agnicayana
agniciþ
agniciþi
agniciþyaa
agniciþvaþ
agnija
agnijanman
agnijaara
agnijaala
agnijihva
agnijvaliþaþejana
agnijvaala
agniþap
agniþapas
agniþapþa
agniþaa
agniþejas
agniþraya
agniþraa
agniþreþaa
agniða
agniðagðha
agniðaþþa
agniðamanii
agniðaayaka
agniðaaha
agniðiz
agniðiipana
agniðiipþa
agniðiipþi
agniðuuþa
agniðuuxiþa
agniðeva
agniðevaþa
agniðaivaþa
agniðh
agniðhaana
agninakxaþra
agninayana
agniniryaasa
agninunna
agnineþra
agnipakva
agnipaða
agniparikriyaa
agniparikxaa
agniparicchaða
agnipariðhaana
agniparvaþa
agnipuccha
agnipuraa
agnipuraaNa
agnipurogama
agnipraNayana
agnipraNayaniiya
agnipraþixthaa
agniprabhaa
agnipraveza
agnipravezana
agniprasþara
agnipraayazciþþa
agnipraayazciþþi
agnibaahu
agnibiija
agnibha
agnibhu
agnibhuu
agnibhuuþi
agnibhraajas
agnimaNi
agnimaþ
agnimanþha
agnimanþhana
agnimanþhaniiya
agnimaya
agnimaathara
agnimaanðya
agnimaaruþi
agnimiþra
agniminðha
agnimukha
agnimuudha
agniyuþa
agniyojana
agnirakxaNa
agniraja
agnirajas
agnirahasya
agniraajan
agniraazi
agniruhaa
agniruupa
agnireþasa
agnirohiNii
agniloka
agnivaþ
agnivarcas
agnivarNa
agnivarðhaka
agnivarðhana
agnivallabha
agnivaaNa
agnivaaðin
agnivaarþþa
agnivaasas
agnivaaha
agnivikaraNa
agniviðhaa
agnivimocana
agnivirya
agnivisarpa
agnivûððhi
agniveþaala
agnivela
agniveza
agnivezman
agnivezya
agnizarman
agnizaala
agnizaalaa
agnizuzruuxaa
agnizexa
agnizra
agnixtuþ
agnixtoma
agnixtha
agnixthikaa
agnixvaaþþa
agnisakha
agnisajjaa
agnisambhava
agnisaraNa
agnisaras
agnisava
agnisahaaya
agnisaakxika
agnisaaþ
agnisaaða
agnisaara
agnisaavarNi
agnisikha
agnisikhaa
agnisuuþra
agnisekhara
agnisákaaza
agnisácaya
agnisáskaara
agnisíha
agnisþambha
agnisþambhana
agnisþoka
agnisroNi
agnisvaaþþa
agnihavana
agnihuþ
agnihuþa
agnihoþû
agnihoþra
agnihoþrin
agnihoma
agnihvara
agniiðh
agniiðhra
agniinðrau
agniinðhana
agniiparjanyau
agniivaruNau
agniixomaa
agniixomiya
agniixomau
agnyagaara
agnyabhaava
agnyarcis
agnyaagaara
agnyaaþmaka
agnyaaðhaana
agnyaaðheya
agnyaalaya
agnyaahiþa
agnyuþpaaþa
agnyuþsaaðin
agnyuððharaNa
agnyupasþhaana
agnyeðha
agman
agra
agrakara
agrakaaya
agraga
agragaNya
agragaamin
agragraasikaa
agraja
agrajañghaa
agrajanman
agrajaa
agrajaaþaka
agrajaaþi
agrajihva
agrajyaa
agraNii
agraNiiþi
agraþas
agraþas
agraþirþha
agraþäkû
agraþäsara
agraðaaþû
agraðaanin
agraðiðhixu
agranakha
agranaasikaa
agraniruupaNa
agraparNii
agrapaa
agrapaaNi
agrapaaða
agrapuujaa
agrapeya
agrapraðaayin
agraprazirNa
agrabiija
agrabhaNa
agrabhaaga
agrabhuj
agrabhuu
agrabhuumi
agramahixii
agramaása
agrayaana
agrayaayin
agrayaavan
agrayoðhin
agralohiþaa
agravakþra
agravaþ
agrazas
agrasanðhyaa
agrasara
agrasaanu
agrasaaraa
agrasuucii
agrasena
agrasáðhaanii
agraha
agrahasþa
agrahaayaNa
agrahaara
agraakxan
agraañguli
agraaðvan
agraaniika
agraamya
agraayaNiiya
agraazana
agraasana
agraahin
agraahya
agraahyaka
agrima
agriya
agriyavaþ
agrii
agriiya
agru
agre
agrega
agregaa
agreguu
agreNii
agreþana
agreþvan
agreðaðhixu
agreðaðhus
agreðiðhixu
agrepaa
agrepuu
agrebhruu
agrevaNa
agrevaðha
agresara
agresarika
agropaharaNiiya
agraáza
agraázu
agrya
agryaþapas
agh
agha
aghakûþ
aghaghna
aghatamaana
aghaðeva
aghana
aghanaasaka
aghamarxaNa
aghamaara
agharuð
agharma
agharmaðhaaman
aghala
aghavaþ
aghavixa
aghazása
aghazásahan
aghazásin
aghaharaNa
aghahaara
aghaaþa
aghaaþin
aghaaþuka
aghaaya
aghaayu
aghaarin
aghaazva
aghaasaka
aghaasura
aghaahan
aghûNa
aghûNin
aghora
aghoraghoraþara
aghoraghoraruupa
aghoracakxus
aghorapaþhin
aghorapramaaNa
aghoramaarga
aghoxa
aghos
aghaughamarxaNa
aghnaþ
aghnya
aghreya
añk
añka
añkakaraNa
añkakaara
añkaþanþra
añkaþi
añkaðhaaraNaa
añkana
añkaparivarþana
añkapaaðavraþa
añkapaali
añkapaalikaa
añkapaalii
añkapaaza
añkapaazavyavahaara
añkapaazaaðhyaaya
añkabanðha
añkabhaaj
añkamukha
añkalodya
añkaviðyaa
añkas
añkasa
añkaañka
añkaara
añkaavaþaara
añkiþa
añkin
añkii
añkuta
añkudaka
añkupa
añkura
añkuraka
añkuriþa
añkuza
añkuzagraha
añkuzaðurðhara
añkuziþa
añkuzin
añkuuyaþ
añkuura
añkuuxa
añkota
añkolikaa
añkollasaara
añkþvaa
añkya
añkh
añg
añga
añgaka
añgakarþana
añgakarman
añgakaxaaya
añgakriyaa
añgagraha
añgaja
añgajanus
añgajaaþa
añgajvara
añgaNa
añgaþaa
añgaþi
añgaþva
añgaða
añgaðvipa
añgana
añganaagaNa
añganaajana
añganaapriya
añganyaasa
añgapaali
añgapraayazciþþa
añgabha
añgabhuu
añgabheða
añgamarða
añgamarðaka
añgamarðin
añgamarxa
añgamarxaprazamana
añgamejayaþva
añgayaxti
añgayaaga
añgarakþa
añgarakxaNii
añgarakxiNii
añgaraaga
añgaraaj
añgaraaja
añgaraajya
añgaruha
añgalipi
añgaloka
añgalodya
añgava
añgavaakpaaNimaþ
añgavikûþi
añgavikxepa
añgaviðyaa
añgavaikûþa
añgazas
añgas
añgasañga
añgasáskaara
añgasáskriyaa
añgasáhaþi
añgasáhiþaa
añgaskanðha
añgasparza
añgahaara
añgahaari
añgahiina
añgaañgi
añgaañgiþaa
añgaañgibhaava
añgaaðhipa
añgaanukuula
añgaanulepana
añgaapuurva
añgaara
añgaaraka
añgaarakaðina
añgaarakamaNi
añgaarakavaara
añgaarakaarin
añgaarakiþa
añgaarakuxthaka
añgaarakûþ
añgaaraðhaanikaa
añgaaraðhaanii
añgaaraparipaaciþa
añgaaraparNa
añgaarapaaþrii
añgaarapuxpa
añgaaramaçjarii
añgaaramaçjii
añgaaravallarii
añgaaravallii
añgaarazakatii
añgaaraseþu
añgaaraavakxayaNa
añgaari
añgaarikaa
añgaariþa
añgaarin
añgaariiya
añgaaryaa
añgikaa
añgin
añgir
añgira
añgiras
añgirasa
añgirasaamayana
añgirasþama
añgirasvaþ
añgii
añgiikaraNa
añgiikaara
añgiikû
añgiikûþa
añgiikûþi
añgiiya
añguri
añguriiya
añguriiyaka
añgula
añgulaka
añgulapramaaNa
añgulamaana
añguli
añguliþoraNa
añguliþra
añguliþraaNa
añgulimukha
añgulimuðraa
añgulimuðrikaa
añgulimotana
añgulivextaka
añgulivextana
añgulixañga
añgulisáðeza
añgulisphotana
añguliipaçcaka
añguliiparvan
añguliimukha
añguliiya
añguliiyaka
añguliisambhuuþa
añgulyagra
añgulyaaði
añguxtha
añguxthamaaþra
añguxthamaaþraka
añguxthikaa
añguxthya
añguuxa
añgezvara
añgexthaa
añgoçcha
añgoçchana
añgoxin
añgya
añgh
añgha
añghas
añghaari
añghri
añghrinaamaka
añghrinaaman
añghripa
añghriparNii
añghripaana
añghrivalli
añghrivallikaa
añghriskanðha
ðeruva heLa:
Kyoto-Harvard: IAST:
koloon vizvaviðyaalayee zabðakoxa:         apata huru þæna         aLuþen haðana eevaa

Your use of this site is subject to the following: Copyright © 2006-2013 American Integrated Systems, All Rights Reserved. Trademark, document use and software licensing rules apply. Any part of the contents of this web site and that of others referenced by it may have attached to it exclusions of using the methods of its creation, program algorithms, selling or offering it to sell by any entity other than its owner or owners, among others, by virtue of patent rights covered by International Patent Cooperation Treaty. The use of fonts in particular is restricted for private use only. Please direct inquiries to American Smart Fonts, 1165 111th St., Grand Prairie, TX 75050, USA.

kaaruNika ðænviimayi:

mee nipayuma kaLee lákaaNduva haa ehi upaðeezakayan visin síhala gæna noþakaa æmarikaavee parigaNaka kxeþrayee balavaþ samaagam kihipayak ekaþuvii saðaagaþ yunikood yana veLaÐa sáyukþaayaþanaya þama veLaÐaama looka vyaapþa kiriima nohoþ globalizing hoo lákaavee balaðhaarin visin 'gooliikaraNaya' kiyaa janapriya kaLa vyaapaarayee yunikood síhala yana síhala abhaavayata gena yana kriyaavaliya tikakin hoo mædapavaþvannayi.

mema ðeruva heLa yana parigaNaka paððhaþiya síhala akurin liyana síhala, sáskûþa haa paali yana bhaaxaa þunatama parigaNaka zilpayee muulaðharma maþa pihituvuu vyaakaraNaanukuula pasuþalayak vee. oba mee kiyavana font akuru ee bava obata praþyakxa keree.

mizra síhala kiyannee sáskûþa mizra kara paavicci karana bhaaxaavayi. síhala sajiiva basak nisaa, bhaaviþaya kaalayaþ samaga venas vee. æsena ðakina ðeya anuva mee viparyaasaya siðu vee. namuþ sáskûþa bhaaxaava maLa basak nisaa, eya eka see sþhirava sitii. avaasanaavakata muðraNa karmaanþayee varðhanayaþ samaga aa yanaþraanusaarayen akuru æmiNiimee kramayata bæÐi akuru sæðiima kaLa nohækiviya. mee nisaa, apata vacana vikûþava muðraNa venavaa ðakinna læbenavaa. mee heeþuven, hariyaakaarava paali haa sáskûþa liviima samaajayee maþakayen mækii yana lakuNu penee.

aða apa pivisa sitina parigaNaka yugaya ðæn yalivarak koþaram sákiirNa vuvaþ bæÐi akuru noaduva sæðiimee hækiyaava 2003nee elipan, aða looka sammaþa oopanfont pramiþiya magin apata labaa ðee. mee pituva magin apa gena ennee eklakxa hætaðahasak pamaNa vuu moniyar-viliyams sáskûþa zabðakoxayee vavana sambhaarayi. aakaaraaðiya anuva piLivela kaLa mema vacana kiyavaa yam paðayaka hariyaakaara akuru monavaaða kiyaa balaagaþa hæka. namuþ hæma bæÐi akurakma api þavama þanaa nææ. ee karþavyayata obee sahaaya illamu.

meya pauðgalika paavicciyata pamaNak siimaa vee. aaNduva visin hoo iita anubaððha kisi aayaþanayakata hoo aagamika novana kisi sáviðhaanayakata ðeruva heLa kramaya þahanam vee. obee paNivida, liyana poþ, aaðiya vadaaþ pahasuven haa kaaryyakxmava niðahasee kiriimata obata meya upakaara vii kavurunuþ síhala aasvaaðana kariimen yaliþ síhalata næþi vii giya mul þæna aapasu læbeevaa!

 

vimasum evanna: sing@ahangama.com yana viðyuþ lipinayata 'vimasum' hoo 'questions' yana sirasþalayak yataþee kæmaþi síhala akurakin hoo ígriisiyen liyanna.
Valid HTML 5 Valid CSS!