[BJT Vol M - 3] [\z M /] [\w III /]
[PTS Vol M - 2] [\z M /] [\f II /]
[PTS Page 214] [\q 214/]
[BJT Page 002] [\x 2/]

Suttantapiñake
Majjhimanikàyo
Uparipaõõàsako
1 Devadahavaggo
Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.
3.1.1.
101 Devadaha suttaü

Evaü me sutaü: ekaü samayaü bhagavà sakkesu viharati devadahaü nàma sakyànaü nigamo. Tatra kho bhagavà bhikkhå àmantesi bhikkhavo'ti. Bhadanteti te bhikkhå bhagavato paccassosuü. Bhagavà etadavoca:

Santi bhikkhave, eke samaõabràhmaõà evaü vàdino evaü diññhino: 'yaïki¤càyaü purisapuggalo pañisaüvedeti sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, sabbaü taü pubbekatahetu. Iti puràõànaü kammànaü tapasà vyantãbhàvà1 navànaü kammànaü akaraõà àyatiü anavassavo àyatiü anavassavà kammakkhayo kammakkhayà dukkhakkhayo dukkhakkhayà vedanàkkhayo vedanàkkhayà sabbaü dukkhaü nijjiõõaü bhavissatã'ti evaüvàdino bhikkhave nigaõñhà2.

Evaü vàdàhaü bhikkhave, nigaõñhe upasaïkamitvà evaü vadàmi: saccaü kira tumhe àvuso nigaõñhà evaüvàdino evaüdiññhino 'yaïki¤càyaü purisapuggalo pañisaüvedeti sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, sabbaü taü pubbekatahetu. Iti puràõànaü kammànaü tapasà vyantãbhàvà1 navànaü kammànaü akaraõà àyatiü anavassavo àyatiü anavassavà kammakkhayo kammakkhayà dukkhakkhayo dukkhakkhayà vedanàkkhayo vedanàkkhayà sabbaü dukkhaü nijjiõõaü bhavissatã'ti.

Te ce me bhikkhave, nigaõñhà evaü puññhà àmàti pañijànanti: tyàhaü evaü vadàmi: 'kiü pana tumhe àvuso nigaõñhà, jànàtha. Ahuvamheva mayaü pubbe, na nàhuvamhà'ti.

No hidaü àvuso.

-------------------------

1.Byantãbhàvà-majasaü.

Byantibhàvà-syà.

2.Niganthà-syà.

[BJT Page 004] [\x 4/]

Kiü pana tumhe àvuso nigaõñhà, jànàtha: akaramheva mayaü pubbe pàpaü kammaü na nàkaramhà'ti.

No hidaü àvuso.

Kiü pana tumhe àvuso nigaõñhà jànàtha evaråpaü và pàpaü kammaü akaramhà'ti.

No hidaü àvuso.

Kiü pana tumhe àvuso nigaõñhà, jànàtha: ettakaü và dukkhaü nijjiõõaü, ettakaü và dukkhaü nijjiretabbaü1 ettakamhi và dukkhe nijjiõõe sabbaü dukkhaü nijjiõõaü bhavissatã'ti.

[PTS Page 215] [\q 215/]

No hidaü àvuso.

Kiü pana tumhe àvuso nigaõñhà, jànàtha: diññheva dhamme akusalànaü dhammànaü pahànaü kusalànaü dhammànaü upasampada'nti.

No hidaü àvuso.

Iti kira tumhe àvuso nigaõñhà, na jànàtha: 'ahuvamheva mayaü pubbe na nàhuvamhà'ti. Na jànàtha 'akaramheva mayaü pubbe pàpaü kammaü na nàkaramhà'ti. Na jànàtha, 'evaråpaü và evaråpaü và pàpaü kammaü akaramhà'ti. Na jànàtha 'ettakaü và dukkhaü nijjiõõaü, ettakaü và dukkhaü nijjiretabbaü1, ettakamhi và dukkhe nijjiõõe sabbaü dukkhaü nijjiõõaü bhavissatã'ti. Na jànàtha: diññheva dhamme akusalànaü dhammànaü pahànaü, kusalànaü dhammànaü upasampadaü. Evaü sante àyasmantànaü nigaõñhànaü na kallamassa veyyàkaraõàya: "yaïki¤càyaü purisapuggalo pañisaüvedeti, sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và sabbaü taü pubbe katahetu. Iti puràõànaü kammànaü tapasà vyantãbhàvà navànaü kammànaü akaraõà àyatiü anavassavo àyatiü anavassavà kammakkhayo kammakkhayà dukkhakkhayo dukkhakkhayà vedanàkkhayo vedanàkkhayà sabbaü dukkhaü nijjiõõaü bhavissatã"ti.

Sace2 tumbhe àvuso nigaõñhà, jàneyyàtha ahuvamheva mayaü pubbe na nàhuvamhà'ti. Jàneyyàtha akaramheva mayaü pubbe pàpaü kammaü na nàkaramhà'ti. Jàneyyàtha 'evaråpaü và evaråpaü và pàpaü kammaü akaramhà'ti, jàneyyàtha 'ettakaü và dukkhaü nijjiõõaü ettakaü và dukkhaü nijjiretabbaü,1 ettakamhi và dukkhe nijjiõõe sabbaü dukkhaü nijjiõõaü bhavissatã'ti. Jàneyyàtha 'diññheva dhamme akusalànaü dhammànaü pahànaü kusalànaü dhammànaü upasampadaü, evaü sante àyasmantànaü nigaõñhànaü kallamassa veyyàkaraõàya: "yaïki¤càyaü purisapuggalo pañisaüvedeti sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và sabbaü taü pubbekatahetu. Iti puràõànaü [PTS Page 216] [\q 216/] kammànaü tapasà vyantãbhàvà navànaü kammànaü akaraõà àyatiü anavassavo àyatiü anavassavà kammakkhayo kammakkhayà dukkhakkhayo dukkhakkhayà vedanàkkhayo vedanàkkhayà sabbaü dukkhaü nijjiõõaü bhavissatã"ti.

------------------------

1.Nijjiretabbaü-majasaü.

2.Sace pana-sãmu, majasaü, syà.

[BJT Page 006] [\x 6/]

Seyyathàpi àvuso nigaõñhà, puriso sallena viddho assa savisena gàëhåpalepanena, so sallassapi vedanàhetu1 dukkhà tippà2 kañukà vedanà vediyeyya. Tassa mittàmaccà ¤àtisàlohità bhisakkaü sallakattaü upaññhàpeyyuü. Tassa so bhisakko sallakatto satthena vaõamukhaü parikanteyya. So satthenapi vaõamukhassa parikantanahetu dukkhà tippà2 kañukà vedanà vediyeyya. Tassa so bhisakko sallakatto esaniyà sallaü eseyya. So esaniyàpi sallassa esanà hetu3 dukkhà tippà2 kañukà vedanà vediyeyya, tassa so bhisakko sallakatto sallaü abbaheyya4. So sallassapi abbahanahetu5 dukkhà tippà kañukà vedanà vediyeyya. Tassa so bhisakko sallakatto agadaïgàraü vaõamukhe odaheyya. So agadaïgàrassapi vaõamukhe odahanahetu dukkhà tippà kañukà vedanà vediyeyya. So aparena samayena råëhena vaõena sa¤chavinà arogo assa sukhã serã sayaüvasã yena kàmaïgamo. Tassa evamassa: 'ahaü kho pubbe sallena viddho ahosiü savisena gàëhåpalepanena. So'haü sallassapi vedanàhetu dukkhà tippà kañukà vedanà vediyiü. Tassa me mittàmaccà ¤àtisàlohità bhisakkaü sallakattaü upaññhàpesuü6. Tassa me so bhisakko sallakatto satthena vaõamukhaü parikanti. So'haü satthenapi7 vaõamukhassa parikantanahetu dukkhà tippà kañukà vedanà vediyiü. Tassa me so bhisakko sallakatto esaniyà sallaü esi. So'haü esaniyàpi sallassa esanàhetu3 dukkhà tippà kañukà vedanà vediyiü. Tassa me so bhisakko sallakatto sallaü abbahi8 so'haü sallassàpi abbahanahetu5 dukkhà tippà kañukà vedanà vediyiü tassa me so bhisakko sallakatto agadaïgàraü vaõamukhe odahi. So'haü agadaïgàrassapi vaõamukhe odahanahetu dukkhà tippà kañukà vedanà vediyiü. [PTS Page 217] [\q 217/] so'mhi etarahi råëhena vaõena sa¤chavinà arogo sukhã serã sayaüvasã yena kàmaïgamo'ti.

Evameva kho àvuso nigaõñhà, sace tumhe jàneyyàtha ahuvamheva mayaü pubbe, na nànuvamhà'ti. Jàneyyàtha evaråpaü và evaråpaü và pàpaü kammaü akaramhà'ti. Jàneyyàtha ettakaü và dukkhaü nijjiõõaü, ettakaü và dukkhaü nijjiretabbaü. Ettakamhi và dukkhe nijjiõõe sabbaü dukkhaü nijjiõõaü bhavissatã'ti. Jàneyyàtha 'diññheva dhamme akusalànaü dhammànaü pahànaü, kusalànaü dhammànaü upasampadaü. Evaü sante àyasmantànaü nigaõñhànaü kallamassa veyyàkaraõàya yaïki¤càyaü purisapuggalo pañisaüvedeti sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và sabbaü taü pubbekatahetu: iti puràõànaü kammànaü tapasà vyantãbhàvà navànaü kammànaü akaraõà àyatiü anavassavo àyatiü anavassavà kammakkhayo kammakkhayà dukkhakkhayo dukkhakkhayà vedanàkkhayo vedanàkkhayà sabbaü dukkhaü nijjiõõaü bhavissatã'ti.

--------------------------

1.Vedanahetu-syà

2.Tibbà-majasaü

3.Esanahetu-syà.

Esaõàhetu-sãmu

4.Abbhuõheyya-syà abbyaheyya-[PTS]

5.Abbhuõhanahetu-syà.

Abbyahanahetu-[PTS]

6.Upaññhapesuü-majasaü,syà.

7.Sallenapi-[PTS]

8.Abbyahi-[PTS]

Abbhuõhi-syà.

[BJT Page 008] [\x 8/]

Yasmà ca kho tumhe àvuso nigaõñhà, na jànàtha 'ahuvamheva mayaü pubbe na nàhuvamhà'ti. Na jànàtha 'akaramheva mayaü pubbe pàpaü kammaü, na nàkaramhà'ti. Na jànàtha 'evaråpaü và evaråpaü và pàpaü kammaü akaramhà'ti. Na jànàtha ettakaü và dukkhaü nijjiõõaü ettakaü và dukkhaü nijjiretabbaü, ettakamhi và dukkhe nijjiõõe sabbaü dukkhaü nijjiõõaü bhavissatã'ti. Na jànàtha diññheva dhamme akusalànaü dhammànaü pahànaü kusalànaü dhammànaü upasampadaü. Tasmà àyasmantànaü nigaõñhànaü na kallamassa veyyàkaraõàya: 'yaïki¤càyaü purisapuggalo pañisaüvedeti sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và sabbaü taü pubbekatahetu. Iti puràõànaü kammànaü tapasà vyantãbhàvà navànaü kammànaü akaraõà àyatiü anavassavo. âyatiü anavassavà kammakkhayo kammakkhayà dukkhakkhayo dukkhakkhayà vedanàkkhayo vedanàkkhayà sabbaü dukkhaü1 nijjiõõaü bhavissatã'ti.

Evaü vutte bhikkhave, te nigaõñhà maü etadavocuü: [PTS Page 218 [\q 218/] ']nigaõñho2 àvuso, nàtaputto3 sabba¤¤å sabbadassàvã aparisesaü ¤àõadassanaü pañijànàti: 'carato ca me tiññhato ca suttassa ca jàgarassa ca satataü samitaü ¤àõadassanaü paccupaññhita'nti. So evamàha: 'atthi kho vo àvuso nigaõñhà, pubbeva pàpaü kammaü kataü, taü imàya kañukàya dukkarakàrikàya nijjãretha4. Yampanettha etarahi kàyena saüvutà vàcàya saüvutà manasà saüvutà, taü àyatiü pàpassa kammassa5 akaraõaü, iti puràõànaü kammànaü tapasà vyantãbhàvà navànaü kammànaü akaraõà àyatiü anavassavo àyatiü anavassavà kammakkhayo kammakkhayà dukkhakkhayo dukkhakkhayà vedanàkkhayo vedanàkkhayà sabbaü dukkhaü nijjiõõaü bhavissatã'ti. Ta¤ca panamhàkaü ruccati ceva khamati ca, tena camhà attamanà'ti

Evaü vutte ahaü bhikkhave, te nigaõñhe etadavocaü: 'pa¤ca kho ime àvuso nigaõñhà, dhammà diññhevadhamme dvidhà vipàkà. Katame pa¤ca: saddhà ruci anussavo àkàraparivitakko diññhi nijjhànakkhanti. Ime kho àvuso nigaõñhà, pa¤ca dhammà diññheva dhamme dvidhà vipàkà. Tatràyasmantànaü nigaõñhànaü kà atãtaüse satthari saddhà, kà ruci, ko anussavo, ko àkàraparivitakko, kà diññhinijjhànakkhantã'ti. Evaüvàdi kho ahaü bhikkhave, nigaõñhesu na ki¤ci sahadhammikaü vàdapañihàraü6 samanupassàmi

Punacaparàhaü bhikkhave, te nigaõñhe evaü vadàmi: 'taü kimma¤¤athàvuso nigaõñhà, yasmiü hi vo samaye tibbo upakammo hoti tibbaü padhànaü, tibbà7 tasmiü samaye opakkamikà dukkhà tippà kañukà vedanà vedãyetha. Yasmiü pana vo samayena na tibbo upakkamo hoti na nibbaü padhànaü, na tibbà tasmiü8 samaye opakkamikà dukkhà tippà kañukà vedanà vedãyethà'ti.

--------------------------

1.Sabbaü taü dukkhaü-[PTS]

2.Nigantho-syà.

3.Nàñaputto-majasaü,syà.

4.Nijjiretha-sãmu,majasaü

5.Pàpakammassa-majasaü.

6.Parihàraü-majasaü,sãmu,syà.

7.Tippaü,tippà-[PTS]

8.Tamhi-[PTS]

[BJT Page 010] [\x 10/]

Yasmiü no àvuso gotama, samaye tibbo upakkamo hoti tibbaü padhànaü, tibbà tasmiü samaye opakkamikà dukkhà tippà kañukà vedanà vediyàma. Yasmiü pana no [PTS Page 219] [\q 219/] samaye na tibbo upakkamo hoti, na tibbaü padhànaü,na tibbà tasmiü samaye opakkamikà dukkhà tippà kañukà vedanà vediyamà'ti.

Iti kiràvuso1 nigaõñhà, yasmiü vo2 samaye tibbo upakkamo hoti tibbaü padhànaü, tibbà tasmiü samaye opakkamikà dukkhà tippà kañukà vedanà vediyetha. Yasmiü pana vo samaye na tibbo upakkamo hoti, na tibbaü padhànaü, na tibbà tasmiü samaye opakkamikà dukkhà tippà kañukà vedanà vediyetha. Evaü sante àyasmantànaü nigaõñhànaü na kallamassa veyyàkaraõàya: 'yaïki¤càyaü purisapuggalo pañisaüvedeti sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, sabbaü taü pubbe katahetu. Iti puràõànaü kammànaü tapasà vyantãbhàvà navànaü kammànaü akaraõà àyatiü anavassavo àyatiü anavassavà kammakkhayo kammakkhayà dukkhakkhayo dukkhakkhayà vedanàkkhayo vedanàkkhayà sabbaü dukkhaü nijjiõõaü bhavissatã'ti.

Sace àvuso nigaõñhà, yasmiü vo samaye tibbo upakkamo hoti tibbaü padhànaü, na tibbà tasmiü samaye opakkamikà dukkhà tippà kañukà vedanà vediyetha. Yasmiü pana vo samaye na tibbo upakkamo hoti na tibbaü padhànaü, tibbà yasmiü samaye opakkamikà dukkhà tippà kañukà vedanà vediyetha. Evaü sante àyasmantànaü nigaõñhànaü kallamassa veyyàkaraõàya: 'yaïki¤càyaü purisapuggalo pañisaüvedeti sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, sabbaü taü pubbekatahetu. Iti puràõànaü kammànaü tapasà vyantãbhàvà navànaü kammànaü akaraõà àyatiü anavassavo àyatiü

Anavassavà kammakkhayo kammakkhayà dukkhakkhayo dukkhakkhayà vedanàkkhayo vedanàkkhayà sabbaü dukkhaü nijjiõõaü bhavissatã'ti.

Yasmà ca kho àvuso nigaõñhà, yasmiü vo samaye tibbo upakkamo hoti tibbaü padhànaü, tibbà tasmiü samaye opakkamikà dukkhà tippà kañukà vedanà vediyetha. Yasmiü pana vo samaye na tibbo upakkamo hoti na tibbaü padhànaü, na tibbà tasmiü samaye opakkamikà dukkhà tippà kañukà vedanà vediyetha. Te tumhe sàma¤¤eva opakkamikà dukkhà tippà kañukà vedanà vediyamànà avijjà a¤¤àõà sammohà [PTS Page 220] [\q 220/] vipaccetha: 'yaïki¤càyaü purisapuggalo pañisaüvedeti sukhaü và dukkhaü và adukkhamasukhaü và, sabbaü taü pubbekatahetu. Iti puràõànaü kammànaü tapasà vyattãbhàvà navànaü kammànaü akaraõà àyatiü anavassavo. âyatiü anavassavà kammakkhayo kammakkhayà dukkhakkhayo dukkhakkhayà vedanàkkhayo vedanàkkhayà sabbaü dukkhaü nijjiõõaü bhavissatã'ti. Evaü vàdãpi kho ahaü bhikkhave, nigaõñhesu na ka¤ci3 sahadhammikaü vàdapañihàraü samanupassàmi.

Punacaparàhaü4 bhikkhave, te nigaõñhe evaü vadàmi: 'taü kiü ma¤¤athàvuso nigaõñhà, 'yamidaü kammaü diññhadhammavedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và samparàyavedanãyaü hotå'ti labbhameta'nti.

No hidaü àvuso.

--------------------------

1.Kira àvuso-sãmu,majasaü.

2.Yasmiü vo pana-sãmu.

3.Ki¤ci-sãmu,[PTS]

4.Punacapanàhaü-[PTS]

[BJT Page 012] [\x 12/]

Yaü panidaü kammaü samparàyavedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và diññhadhammavedanãyaü hotå'ti labbhameta'nti.

No hidaü àvuso

Taü kiü ma¤¤athàvuso nigaõñhà, yamidaü kammaü sukhavedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và dukkhavedanãyaü hotå'ti labbhameta'nti.

No hidaü àvuso.

Yaü panidaü kammaü dukkhavedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và sukhavedanãyaü hotå'ti labbhameta'nti.

No hidaü àvuso

Taü kiü ma¤¤athàvuso nigaõñhà, yamidaü kammaü paripakkavedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và aparipakkavedanãyaü hotå'ti labbhameta'nti.

No hidaü àvuso.

Yaü panidaü kammaü aparipakkavedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và paripakkavedanãyaü hotå'ti labbhameta'nti

No hidaü àvuso.

Taü kiü ma¤¤athàvuso nigaõñhà, 'yamidaü kammaü [PTS Page 221] [\q 221/] bahuvedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và 'appavedanãyaü hotå'ti labbhameta'nti.

No hidaü àvuso.

Yaü panidaü kammaü appavedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và 'bahuvedanãyaü hotå'ti labbhameta'nti.

No hidaü àvuso.

Taü kiü ma¤¤athàvuso nigaõñhà, 'yamidaü kammaü vedanãyaü taü upakkamena và padhànena và 'avedanãyaü hotå'ti labbhameta'nti.

No hidaü àvuso.

Yaü panidaü kammaü avedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và vedanãyaü hotå'ti labbhametanti.

No hidaü àvuso.

[BJT Page 014] [\x 14/]

Iti kiràvuso nigaõñhà, yamidaü kammaü diññhadhammavedanãyaü taü upakkamena và padhànena và 'samparàyavedanãyaü hotå'ti alabbhametaü. Yamidaü1 kammaü samparàyavedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và 'diññhadhammavedanãyaü hotå'ti alabbhametaü. Yamidaü kammaü sukhavedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và 'dukkhavedanãyaü hotå'ti alabbhametaü. Yamidaü kammaü dukkhavedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và sukhavedanãyaü hotå'ti alabbhametaü. Yamidaü kammaü paripakkavedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và aparipikkavedanãyaü hotå'ti alabbhametaü, yamidaü kammaü aparipakkavedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và 'paripakkavedanãyaü hotå'ti alabbhametaü. Yamidaü kammaü bahuvedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và appavedanãyaü hotå'ti. Yamidaü kammaü appavedanãyaü, taü upakkamena và padhàne và bahuvedanãyaü hotå'ti alabbhametaü. Yamidaü kammaü vedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và avedanãyaü hotå'ti alabbhametaü. Yamidaü kammaü avedanãyaü, taü upakkamena và padhànena và vedanãyaü hotå'ti alabbhametaü. Evaü sante àyasmantànaü nigaõñhànaü aphalo [PTS Page 222] [\q 222/] upakkamo hoti aphalaü padhànaü. Evaüvàdi bhikkhave, nigaõñhà evaüvàdãnaü bhikkhave nigaõñhànaü dasa sahadhammikà vàdànuvàdà gàrayhaü ñhànaü2 àgacchanti.

Sace bhikkhave sattà pubbekatahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, addhà bhikkhave, nigaõñhà pubbe dukkatakammakàrino, yaü etarahi evaråpà dukkhà tippà kañukà vedanà vediyanti. Sace bhikkhave, sattà issaranimmàõahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, addhà bhikkhave, nigaõñhà pàpakena issarena nimmità, yaü etarahi evaråpà dukkhà tippà kañukà vedanà vediyanti. Sace bhikkhave sattà saïgatibhàvahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, addhà bhikkhave nigaõñhà pàpasaïgatikà, yaü etarahi evaråpà dukkhà tippà kañukà vedanà vediyanti. Sace bhikkhave, sattà abhijàtihetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, addhà bhikkhave,nigaõñhà pàpàbhijàtikà, yaü etarahi evaråpà dukkhà tippà kañukà vedanà vediyanti. Sace bhikkhave, sattà diññhadhammåpakkamahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, addhà bhikkhave, nigaõñhà pàpadiññhadhammåpakkamà3. Yaü etarahi evaråpà dukkhà tippà kañukà vedanà vediyanti.

--------------------------

1.Yaü panidaü-sãmu.Majasaü.

2.Gàrayhaññhànaü-syà.

3.Evaråpà diññhadhammupakkamà-sãmu,majasaü.

[BJT Page 016] [\x 16/]

Sace bhikkhave, sattà pubbekatahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti gàrayhà nigaõñhà. No ce sattà pubbekatahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, gàrayhà nigaõñhà. Sace bhikkhave, sattà issaranimmàõahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, gàrayhà nigaõñhà. No ce sattà issaranimmàõahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, gàrayhà nigaõñhà. Sace bhikkhave, sattà saïgatibhàvahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, gàrayhà nigaõñhà. Sace bhikkhave sattà abhijàtihetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, gàrayhà nigaõñhà. No ce sattà abhijàtihetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, gàrayhà nigaõñhà. Sace bhikkhave sattà diññhadhammåpakkamahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, gàrayhà nigaõñhà. No ce sattà diññhadhammåpakkamahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, [PTS Page 223] [\q 223/] gàrayhà nigaõñhà. Evaüvàdã bhikkhave nigaõñhà. Evaüvàdãnaü bhikkhave, nigaõñhànaü ime dasa sahadhammikà vàdànuvàdà gàrayhaü ñhànaü àgacchanti. Evaü kho bhikkhave, aphalo upakkamo hoti aphalaü padhànaü.

Katha¤ca bhikkhave, saphalo upakkamo hoti saphalaü padhànaü. Idha bhikkhave, bhikkhu na heva anaddhabhåtaü attànaü dukkhena addhabhàveti dhammika¤ca sukhaü na pariccajati. Tasmi¤ca sukhe anadhimucchito1 hoti so evaü pajànàti: imassa kho me dukkhanidànassa saïkhàraü padahato saïkhàrappadhànà viràgo hoti. Imassa pana me dukkhanidànassa ajjhupekkhato upekkhaü2 bhàvayato viràgo hotãti. So yassa hi khvàssa3 dukkhanidànassa saïkhàraü padahato saïkhàrappadhànà viràgo hoti. Saïkhàraü tattha padahati. Yassa panassa4 dukkhanidànassa ajjhupekkhato upekkhaü bhàvayato viràgo hoti. Upekkhaü tattha bhàveti. Tassa tassa dukkhanidànassa saïkhàraü padahato saïkhàrappadhànà viràgo hoti. Evampissa taü dukkhaü nijjiõõaü hoti. Tassa tassa dukkhanidànassa ajjhupekkhato upekkhaü bhàvayato viràgo hoti. Evampissa taü dukkhaü nijjiõõaü hoti.

Seyyathàpi bhikkhave puriso itthiyà sàratto pañibaddhacitto tibbacchando tibbàpekkho5. So taü itthiü passeyya a¤¤ena purisena saddhiü santiññhantiü sallapantiü sa¤jagghantiü saühasantiü. Taü kiü ma¤¤atha bhikkhave, api nu tassa purisassa amuü itthiü disvà a¤¤ena purisena saddhiü santiññhantiü sallapantiü sa¤jagghantiü saühasantiü uppajjeyyuü sokaparidevadukkhadomanassupàyàsàti.

Evaü bhante, taü kissa hetu: asu hi6 bhante, puriso amussà itthiyà sàratto pañibaddhacitto tibbacchando tibbàpekkho5. [PTS Page 224] [\q 224/] tasmà taü itthiü disvà a¤¤ena purisena saddhiü santiññhantiü sallapantiü sa¤jagghantiü saühasantiü uppajjeyyuü sokaparidevadukkhadomanassupàyàsàti.

-------------------------

1.Anadhimucchite- [PTS]

2.Upekhaü- [PTS]

3.Yassa hi khopanassa-sãmu

Yassa khavàssa- [PTS]

4.Yassa hã khavàssa-sãmu.

5.Tibbàpekho- [PTS]

6.Amuhi- [PTS]

[BJT Page 018] [\x 18/]

Atha kho bhikkhave, tassa purisassa evamassa: ahaü kho amussà itthiyà sàratto pañibaddhacitto tibbacchando tibbàpekkho. Tassa me amuü itthiü disvà a¤¤ena purisena saddhiü santiññhantiü sallapantiü sa¤jagghantiü saühasantiü uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupàyàsà. Yannånàhaü so me amussà itthiyà chandaràgo taü pajaheyya'nti. So yo amussà itthiyà chandaràgo taü pajaheyya, so taü itthiü passeyya aparena samayena a¤¤ena purisena saddhiü santiññhantiü sallapantiü sa¤jagghantiü saühasantiü. Taü kiü ma¤¤atha bhikkhave api nu tassa purisassa amuü itthiü disvà a¤¤ena purisena saddhiü santiññhantiü sallapantiü sa¤jagghantiü saühasantiü uppajjeyyuü sokaparidevadukkhadomanassupàyàsàti.

No hetaü bhante, taü kissa hetu: asu hi bhante, puriso amussà itthiyà vãtaràgo, tasmà taü itthiü disvà a¤¤ena purisena saddhiü santiññhantiü sallapantiü sa¤jagghantiü saühasantiü na uppajjeyyuü sokaparidevadukkhadomanassupàyàsàti.

Evameva kho bhikkhave, bhikkhu na heva1 anaddhabhåtaü attànaü dukkhena addhabhàveti, dhammika¤ca sukhaü na pariccajati, tasmi¤ca sukhe anadhimucchito hoti. So evaü pajànàti: 'imassa kho me dukkhanidànassa saïkhàraü padahato saïkhàrappadhànà viràgo hoti. Imassa pana me dukkhanidànassa ajjhupekkhato upekkhaü bhàvayato viràgo hotã'ti. So yassa khvàssa dukkhanidànassa saïkhàraü padahato saïkhàrappadhànà viràgo hoti. Saïkhàraü tattha padahati. Yassa panassa dukkhanidànassa ajjhupekkhato upekkhaü bhàvayato viràgo hoti. Upekkhaü tattha bhàveti. Tassa tassa dukkhanidànassa saïkhàraü padahato saïkhàrappadhànà viràgo hoti. Evampissa taü dukkhaü nijjiõõaü [PTS Page 225] [\q 225/] hoti. Tassa tassa dukkhanidànassa ajjhupekkhato upekkhaü bhàvayato viràgo hoti. Evampissa taü dukkhaü2 nijjiõõaü hoti. Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti, saphalaü padhànaü.

Puna ca paraü bhikkhave bhikkhu iti pañisa¤cikkhati: 'yathàsukhaü kho me viharato akusalà dhammà abhivaóóhanti, kusalà dhammà parihàyanti. Dukkhàya pana me attànaü padahato akusalà dhammà parihàyanti. Kusalà dhammà abhivaóóhanti yannånàhaü dukkhàya attànaü padaheyya'nti. So dukkhàya attànaü padahati. Tassa dukkhàya attànaü padahato akusalà dhammà parihàyanti. Kusalà dhammà abhivaóóhanti. So na aparena samayena dukkhàya attànaü padahati. Taü kissa hetu: yassa hi so bhikkhave, bhikkhu atthàya dukkhàya attànaü padaheyya, svàssa attho abhinipphanno hoti. Tasmà na aparena samayena dukkhàya attànaü padahati.

Seyyathàpi bhikkhave, usukàro tejanaü dvãsu alàtesu àtàpeti paritàpeti ujuü karoti kammaniyaü. Yato kho bhikkhave, usukàrassa tejanaü dvãsu alàtesu àtàpitaü hoti paritàpitaü hoti ujuü kataü hoti kamaniyaü. Na so taü aparena samayena usukàro tejanaü dvãsu alàtesu àtàpeti ujuü karoti kammaniyaü. Taü kissa hetu: yassa hi so bhikkhave, atthàya usukàro tejanaü dvãsu alàtesu àtàpeyya paritàpeyya ujuü kareyya kammaniyaü. Svàssa attho abhinipphanno hoti. Tasmà na aparena samayena usukàro tejanaü dvãsu alàtesu àtàpeti paritàpeti ujuü karoti kammaniyaü.

-------------------------

1.Bhikkhave naheva- [PTS]

2.Evampissa dukkhaü- [PTS]

[BJT Page 020] [\x 20/]

Evameva kho bhikkhave, bhikkhu iti pañisa¤cikkhati: 'yathàsukhaü kho me viharato akusalà dhammà abhivaóóhanti kusalà dhammà parihàyanti. Dukkhàya pana me attànaü padahato akusalà dhammà parihàyanti kusalà dhammà abhivaóóhanti yannånàhaü dukkhàya attànaü padaheyya'nti. So dukkhàya attànaü padahati. Tassa dukkhàya attànaü padahato akusalà dhammà parihàyanti. Kusalà dhammà abhivaóóhanti so na aparena samayena dukkhàya [PTS Page 226] [\q 226/] attànaü padahati. Taü kissa hetu: yassa hi so bhikkhave, bhikkhu atthàya dukkhàya attànaü padaheyya. Svàssa attho abhinipphanno hoti. Tasmà na aparena samayena dukkhàya attànaü padahati. Evampi bhikkhave, saphalo upakkamo hoti saphalaü padhànaü.

Punacaparaü bhikkhave, idha tathàgato loke uppajjati arahaü sammàsambuddho vijjàcaraõasampanno sugato lokavidå anuttaro purisadammasàrathi satthà devamanussànaü buddho bhagavà. So imaü lokaü sadevakaü samàrakaü sabrahmakaü sassamaõabràhmaõiü pajaü sadevamanussaü sayaü abhi¤¤à sacchikatvà pavedeti. So dhammaü deseti àdikalyàõaü majjhekalyàõaü pariyosànakalyàõaü sàtthaü sabya¤janaü, kevalaparipuõõaü parisuddhaü brahmacariyaü pakàseti. Taü dhammaü suõàti gahapati và gahapatiputto và a¤¤atarasmiü và kule paccàjàto, so taü dhammaü sutvà tathàgate saddhaü pañilabhati. So tena saddhàpañilàbhena samannàgato iti pañisa¤cikkhati: 'sambàdho gharàvàso rajàpatho abbhokàso pabbajjà, nayidaü sukaraü agàraü ajjhàvasatà ekantaparipuõõaü ekantaparisuddhaü saïkhalikhitaü brahmacariyaü carituü. Yannånàhaü kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajeyya'nti. So aparena samayena appaü và bhogakkhandhaü pahàya mahantaü và bhogakkhandhaü pahàya appaü và ¤àtiparivaññaü pahàya mahantaü và ¤àtiparivaññaü pahàya kesamassuü ohàretvà kàsàyàni vatthàni acchàdetvà agàrasmà anagàriyaü pabbajati.

So evaü pabbajito samàno bhikkhånaü sikkhàsàjivasamàpanno pàõàtipàtaü pahàya pàõàtipàtà pañivirato hoti, nihitadaõóo nihitasattho lajjã dayàpanno sabbapàõabhåtahitànukampã viharati. Adinnàdànaü pahàya adinnàdànà pañivirato hoti, dinnàdàyã dinnapàñikaïkhã athenena sucibhåtena attanà viharati. Abrahmacariyaü pahàya brahmacàri hoti àràcàrã virato methunà gàmadhammà. Musàvàdaü pahàya musàvàdà pañivirato hoti, saccavàdã saccasandho theto paccayiko avisaüvàdako lokassa. Pisunaü vàcaü pahàya pisunàya vàcàya pañivirato hoti, ito sutvà na amutra akkhàtà imesaü bhedàya, amutra và sutvà na imesaü akkhàtà amåsaü bhedàya, iti bhinnànaü và sandhàtà sahitànaü và anuppadàtà, samaggàràmo samaggarato samagganandã samaggakaraõiü vàcaü bhàsitaü hoti. Pharusaü vàcaü pahàya pharusàya vàcàya pañivirato hoti, yà sà vàcà neëà kaõõasukhà pemanãyà hadayaïgamà porã bahujanakantà bahujanamanàpà, tathàråpiü vàcaü bhàsità hoti. Samphappalàpaü pahàya samphappalàpà pañivirato hoti, kàlavàdã bhåtavàdã atthavàdã vinayavàdã nidhànavatiü vàcaü bhàsità kàlena sàpadesaü pariyantavatiü atthasaühitaü.

[BJT Page 022] [\x 22/]

So bãjagàmabhåtagàmasamàrambhà pañivirato hoti. Ekabhattiko hoti rattåparato virato vikàlabhojanà. Naccagãtavàditavisåkadassanà pañivirato hoti. Màlàgandhavilepanadhàraõamaõóanavibhåsanaññhànà pañivirato hoti. Uccàsayanamahàsayanà pañivirato hoti. Jàtaråparajatapañiggahaõà pañivirato hoti. âmakadha¤¤apañiggahaõà pañivirato hoti. âmakamaüsapañiggahaõà pañivirato hoti. Itthikumàrikà1 pañiggahaõà pañivirato hoti. Dàsidàsapañiggahaõà pañivirato hoti. Ajeëakapañiggahaõà pañivirato hoti. Kukkuñasåkarapañiggahaõà pañivirato hoti. Hatthigavàssavaëavà2pañiggahaõà pañivirato hoti. Khettavatthupañiggahaõà pañivirato hoti. Dåteyyapahinagamanànuyogà pañivirato hoti. Kayavikkayà pañivirato hoti. Tulàkåñakaüsakåñamànakåñà pañivirato hoti. Ukkoñanava¤cananikatisàciyogà pañivirato hoti. Chedanavadhabandhanaviparàmosaàlopasahasàkàrà pañivirato hoti.

So santuññho hoti kàyaparihàrikena cãvarena kucchiparihàrikena piõóapàtena. So yena yeneva pakkamati samàdàyeva pakkamati seyyathàpi nàma pakkhi sakuõo yena yeneva óeti sapattabhàrova óeti. Evameva bhikkhu santuññho hoti kàyaparihàrikena cãvarena kucchiparihàrikena piõóapàtena. So yena yeneva pakkamati samàdàyeva pakkamati. So iminà ariyena sãlakkhandhena samannàgato ajjhattaü anavajjasukhaü pañisaüvedeti.

So cakkhunà råpaü disvà na nimittaggàhã hoti nànubya¤janaggàhã, yatvàdhikaraõamenaü cakkhundriyaü asaüvutaü viharantaü abhijjhà domanassà pàpakà akusalà dhammà anvàssaveyyuü, tassa saüvaràya pañipajjati rakkhati cakkhundriyaü cakkhundriye saüvaraü àpajjati. Sotena saddaü sutvà na nimittaggàhã hoti nànubya¤janaggàhã, yatvàdhikaraõamenaü sotindriyaü asaüvutaü viharantaü abhijjhà domanassà pàpakà akusalà dhammà anvàssaveyyuü, tassa saüvaràya pañipajjati rakkhati sotindriyaü sotindriye saüvaraü àpajjati. Ghànena gandhaü ghàyitvà na nimittaggàhã hoti nànubya¤janaggàhã, yatvàdhikaraõamenaü ghànindriyaü asaüvutaü viharantaü abhijjhà domanassà pàpakà akusalà dhammà anvàssaveyyuü, tassa saüvaràya pañipajjati rakkhati ghànindriyaü ghànindriye saüvaraü àpajjati. Jivhàya rasaü sàyitvà na nimittaggàhã hoti nànubya¤janaggàhã, yatvàdhikaraõamenaü jivhindriyaü asaüvutaü viharantaü abhijjhà domanassà pàpakà akusalà dhammà anvàssaveyyuü, tassa saüvaràya pañipajjati rakkhati jivhindriyaü jivhindriye saüvaraü àpajjati. Kàyena phoññhabbaü phusitvà na nimittaggàhã hoti nànubya¤janaggàhã, yatvàdhikaraõamenaü kàyindriyaü asaüvutaü viharantaü abhijjhà domanassà pàpakà akusalà dhammà anvàssaveyyuü, tassa saüvaràya pañipajjati rakkhati kàyindriyaü tàyindriye saüvaraü àpajjati. Manasà dhammaü vi¤¤àya na nimittaggàhã hoti nànubya¤janaggàhã. Yatvàdhikaraõamenaü manindriyaü asaüvutaü viharantaü abhijjhàdomanassà pàpakà akusalà dhammà anvàssaveyyuü. Tassa saüvaràya pañipajjati rakkhati manindriyaü manindriye saüvaraü àpajjati. So iminà ariyena indriyasaüvarena samannàgato ajjhattaü abyàsekasukhaü pañisaüvedeti.

So abhikkante pañikkante sampajànakàrã hoti àlokite vilokite sampajànakàrã hoti. Sammi¤jite3 pasàrite sampajànakàrã hoti. Saïghàñipattacãvaradhàraõe sampajànakàrã hoti. Asite pãte khàyite sàyite sampajànakàrã hoti. Uccàrapassàvakamme sampajànakàrã hoti. Gate ñhite nisinne sutte jàgarite bhàsite tuõhãbhàve sampajànakàrã hoti. So iminà ca ariyena sãlakkhandhena samannàgato imàya ca ariyàya santuññhiyà samannàgato iminà ca ariyena indriyasaüvarena samannàgato iminà ca ariyena satisampaja¤¤ena samanàgato vivittaü senàsanaü bhajati ara¤¤aü rukkhamålaü pabbataü kandaraü giriguhaü susànaü vanapatthaü abbhokàsaü paëàlapu¤jaü.

--------------------------

1.Itthikumàrika-sãmu,machasaü. 2.Gavàssavaëava-sãmu,machasaü.

3.Sami¤jite-machasaü.

[BJT Page 024] [\x 24/]

So pacchàbhattaü piõóapàtapañikkanto nisãdati pallaïkaü àbhujitvà ujuü kàyaü paõidhàya parimukhaü satiü upaññhapetvà. So abhijjhaü loke pahàya vigatàbhijjhena cetasà viharati. Abhijjhàya cittaü parisodheti. Byàpàdapadosaü pahàya abyàpannacitto viharati sabbapàõabhåtahitànukampã byàpàdapadosà cittaü parisodheti. Thãnamiddhaü pahàya vigatathãnamiddho viharati àlokasa¤¤ã sato sampajàno thãnamiddhà cittaü parisodheti. Uddhaccakukkuccaü pahàya anuddhato viharati. Ajjhattaü våpasantacitto uddhaccakukkuccà cittaü parisodheti. Vicikicchaü pahàya tiõõavicikiccho viharati akathaïkathã kusalesu dhammesu vicikicchàya cittaü parisodheti.

So ime pa¤ca nãvaraõe pahàya cetaso upakkilese pa¤¤àya dubbalãkaraõe vivicceva kàmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaü savicàraü vivekajaü pãtisukhaü pañhamaü jhànaü upasampajja viharati. Evampi bhikkhave, saphalo upakkamo hoti saphalaü padhànaü.

Punacaparaü bhikkhave, bhikkhu vitakkavicàrànaü våpasamà,ajjhattaü sampasàdanaü cetaso ekodibhàvaü avitakkaü avicàraü samàdhijaü pãtisukhaü dutiyaü jhànaü upasampajja viharati. Evampi bhikkhave, saphalo upakkamo hoti saphalaü padhànaü.

Punacaparaü bhikkhave, bhikkhu pãtiyà ca viràgà upekkhako ca viharati sato ca sampajàno, sukha¤ca kàyena pañisaüvedeti. Yaü taü ariyà àcikkhanti 'upekkhako satimà sukhavihàrã'ti taü tatiyaü jhànaü upasampajja viharati. Evampi bhikkhave saphalo upakkamo hoti saphalaü padhànaü.

Punacaparaü bhikkhave, bhikkhu sukhassa ca pahànà dukkhassa ca pahànà pubbeva somanassadomanassànaü atthaïgamà adukkhaü asukhaü upekkhàsatipàrisuddhiü catutthaü jhànaü upasampajja viharati. Evampi bhikkhave, saphalo upakkamo hoti saphalaü padhànaü.

So evaü samàhite citte parisuddhe pariyodàte anaïgaõe vigatåpakkilese mudubhute kammanãye ñhite àne¤jappatte pubbenivàsànussati¤àõàya cittaü abhininnàmeti. So anekavihitaü pubbenivàsaü anussarati. Seyyathãdaü: ekampi jàtiü dvepi jàtiyo tissopi jàtiyo catassopi jàtiyo pa¤capi jàtiyo, dasapi jàtiyo vãsampi jàtiyo tiüsampi jàtiyo cattàëãsampi jàtiyo pa¤¤àsampi jàtiyo jàtisatampi jàtisahassampi jàtisatasahassampi, anekepi saüvaññakappe anekepi vivaññakappe anekepi saüvaññavivaññakappe, amutràsiü evaünàmo evaügotto evaüvaõõo evamàhàro evaüsukhadukkhapañisaüvedã evamàyupariyanto. So tato cuto amutra udapàdiü. Tatràpàsiü evaünàmo evaügotto evaüvaõõo evamàhàro evaüsukhadukkhapañisaüvedã evamàyupariyanto so tato cuto idhåpapannoti. Iti sàkàraü sauddesaü anekavihitaü pubbe nivàsaü anussarati. Evampi bhikkhave, saphalo upakkamo hoti saphalaü padhànaü.

[BJT Page 026] [\x 26/]

So evaü samàhite citte parisuddhe pariyodàte anaïgaõe vigatåpakkilese mudubhute kammaniye ñhite àne¤jappatte sattànaü cutåpapàta¤àõàya cittaü abhininnàmeti. So dibbena cakkhunà visuddhena atikkantamànusakena satte passati cavamàne upapajjamàne hãne paõãte suvaõõe dubbaõõe sugate duggate yathàkammåpage satte pajànàti: 'ime vata bhonto sattà kàya duccaritena samannàgatà vacãduccaritena samannàgatà manoduccaritena samannàgatà ariyànaü upavàdakà micchàdiññhikà micchàdiññhikammasamàdànà. Te kàyassa bhedà parammaraõà apàyaü duggatiü vinipàtaü nirayaü upapannà. Ime và pana bhonto sattà kàyasucariteta samannàgatà vacãsucaritena samannàgatà manosucaritena samannàgatà ariyànaü anupavàdakà sammàdiññhikà sammàdiññhikammasamàdànà. Te kàyassa bhedà parammaraõà sugatiü saggaü lokaü upapannà'ti. Iti dibbena cakkhunà visuddhena atikkantamànusakena satte passati cavamàne upapajjamàne hãne paõãte suvaõõe dubbaõõe sugate duggate yathàkammåpage satte pajànàti. Evampi bhikkhave, saphalo upakkamo hoti saphalaü padhànaü.

[PTS Page 227] [\q 227/]

So evaü samàhite citte parisuddhe pariyodàte anaïgaõe vigatåpakkilese mudubhute kammanãye ñhite àne¤jappatte àsavànaü khaya¤àõàya cittaü abhininnàmeti. So idaü dukkhanti yathàbhåtaü pajànàti. Ayaü dukkhasamudayoti yathàbhåtaü pajànàti. Ayaü dukkhanirodhoti yathàbhåtaü pajànàti. Ayaü dukkhanirodhagàminã pañipadàti yathàbhåtaü pajànàti. Ime àsavàti yathàbhåtaü pajànàti. Ayaü àsavasamudayoti yathàbhåtaü pajànàti. Ayaü àsavanirodhoti yathàbhåtaü pajànàti. Ayaü àsavanirodhagàminã pañipadàti yathàbhåtaü pajànàti. Tassa evaü jànato evaü passato kàmàsavàpi cittaü vimuccati bhavàsavàpi cittaü vimuccati. Avijjàsavàpi cittaü vimuccati. Vimuttasmiü vimuttamiti ¤àõaü hoti. "Khãõà jàti, vusitaü brahmacariyaü, kataü karaõãyaü, nàparaü itthattàyà'ti pajànàti. Evampi kho1 bhikkhave, saphalo upakkamo hoti saphalaü padhànaü.

Evaüvàdã bhikkhave, tathàgato.2 Evaüvàdiü3 bhikkhave tathàgataü4 dasa sahadhammikà pàsaüsaññhànà àgacchanti: sace bhikkhave, sattà pubbekatahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, addhà bhikkhave tathàgato pubbe sukatakammakàrã, yaü etarahi evaråpà anàsavà sukhà vedanà vedeti. Sace bhikkhave, sattà issaranimmàõahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, addhà bhikkhave, tathàgato bhaddakena issarena nimmito, yaü etarahi evaråpà anàsavà sukhà vedanà vedeti. Sace bhikkhave, sattà saïgatibhàvahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, addhà bhikkhave, tathàgato kalyàõasaïgatiko, yaü etarahi evaråpà anàsavà sukhà vedanà vedeti. Sace bhikkhave,sattà abhijàtihetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, addhà bhikkhave, tathàgato kalyàõàbhijàtiko, yaü etarahi evaråpà anàsavà sukhà vedanà vedeti. Sace bhikkhave, sattà diññhadhammåpakkamahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, addhà bhikkhave, tathàgato kalyàõadiññhadhammåpakkamo, yaü etarahi evaråpà sukhà vedanà vedeti.

-------------------------

1.Evaü kho- [PTS]

2.Tathàgato-sãmu,machasaü.

3.Evaü vàdãnaü-sãmu,machasaü.

4.Tathàgatànaü-sãmu,machasaü.

[BJT Page 028] [\x 28/]

Sace bhikkhave, sattà pubbekatahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, pàsaüso tathàgato. No ce sattà pubbekatahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, pàsaüso tathàgato. Sace bhikkhave, sattà issaranimmàõahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, pàsaüso tathàgato. No ce sattà issaranimmàõahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, pàsaüso tathàgato. Sace bhikkhave, sattà saïgatibhàvahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, pàsaüso tathàgato.No ce sattà saïgatibhàvahetå sukhadukkhaü pañisaüvedenti, pàsaüso tathàgato. Sace bhikkhave, sattà abhijàtihetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, pàsaüso tathàgato, no ce sattà abhijàtihetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, pàsaüso tathàgato. Sace bhikkhave, sattà diññhadhammåpakkamahetu [PTS Page 228] [\q 228/] sukhadukkhaü pañisaüvedenti, pàsaüso tathàgato. No ce sattà diññhadhammupakkamahetu sukhadukkhaü pañisaüvedenti, pàsaüso tathàgato evaüvàdi bhikkhave tathàgato1. Evaüvàdiü2 bhikkhave, tathàgataü3 ime dasa sahadhammikà pàsaüsaññhànà àgacchantãti.

Idamoca bhagavà, attamanà te bhikkhå bhagavato bhàsitaü abhinandunti.

Devadahasuttaü pañhamaü.

--------------------------

1.Tathàgatà-sãmu,machasaü.

2.Evaü vàdãnaü-sãmu,machasaü.

3.Tathàgatànaü-sãmu,machasaü

Home
Next Sutta