8 sághaaðiseesaya

1 ee kaalayehi bhaagyavaþ buðurajaaNan vahansee rajagaha nuvara veLuvana nam vuu leenunta abhaya ðun sþhaanayehi kaLa vihaarayehi væda vasanaseeka. esamayehi vanaahi malla raajapuþra vuu ðabba nam vuu sþhavirayan vahansee uþpaþþiyen saþveni vayasehi rahaþ bavata pæmiNiyee veyi. zraavakayeku visin pæmiNiya yuþu yam kisivak veeða, ee siyallata unvahansee pæmiNiyee veyi. unvahanseeta maþþehi kaLa yuþu ðeyak næþþee viya.karana laða kûþyayanhi nævaþa kaLa yuþu ðeyak næþi viya.

2 ekalhi malla puþra vuu aayuxmaþ ðabba sþhavirayan vahanseeta rahasigaþa huðakalaa vaasayen hunnaavuu unvahanseegee siþehi mebaÐu viþarkayak æþi viya. (2). maa visin uþpaþþiyen saþveni vayasehi rahaþ bavata pæmiNiyee veyi. zraavakayeku visin yam kisivakata pæmiNiya yuþu ða, ee siyallata mamaða pæmaNiyemi. maþþehi kaLa yuþu ðeyak mata næþþeeya. kaLa ðeya nævaþa ræs kiriimakuþ næþþeeya. kimekða mama sághayaata kinam vaþaavaþ karannemiyiða. kiyaayi. (3) ekalhi mallapuþra vuu ðabba sþhavirayan vahanseeta mebaÐu aðahasak viya. (4) mama sághayaata senasunða paNavannee nam, ðan niyama kiriimaða karannee nam yehekæyi kiyaayi.

3 ekalhi malla puþravuu aayuxmaþ ðabba sþhavira þemee savas kaalayehi pala samavaþin nægii sitiyee bhaagyavaþun vahansee yam þænakaða eþænata eLaBiyeeya. eLaBa bhaagyavaþun vahanseeta væÐa ekaþpaseka hunneeya. ekaþpaseka hunnaavuu malla puþra vuu aayuxmaþ ðabba sþhavirayan vahansee bhaagyavaþun vahanseeta mesee kiiha. , svaamiin vahansa, mehi rahasigaþa huðakalaa vaasayen hunnaavuu mata mebaÐu hiþa piLibaÐa viþarkayak upanneeya. (mehi 2 (2)) svaamiin vahansa, ee mata mebaÐu aðahasak upana. (mehi 2 (4)) svaamiini mama sághayaata senasun pænaviimataþ bhaþþuððeesaya kiriimataþ kæmæþþemi yi, kiiha., saaðhu, saaðhu , ðabbaya, eya iþaama yahapaþya, ðabba, esee vii nam þoo sághayaata senasun pænaviimaða baþ niyama kiriimaða karava., , svaamiin vahansa, eseeyayi, mallapuþravuu aayuxmaþ ðabba sþhavira þemee bhaagyavaþun vahanseeta piLivaðan ðunneeya.

4 ekalhi bhaagyavaþun vahansee mee niðaanayehi mee siððhiyehi ðæhæmi kaþhaa kota bhikxuunta æmaþuuseeka., mahaNeni, esee viinam sághayaa malla puþra ðabba sþhavirayan seenaasana panavannahu haa ðan niyama karannahu hætiyata sammaþa kereþvaa.sammaþa kiriimaða mesee viya yuþuya. , malla puþra ðabba sþhavirayan paLamukota yaajçaa kaLa yuþuya.yaajçaa kota vyakþavuu ða praþibala sampanna vuuða bhikxuun visin sághayaata ðæn viya yuþayi., svaamiini, ságha þemee maagee vacanaya asaþvaa. ságha þemee kaalaya pæmiNi kalhi malla puþra vuu aayuxmaþ ðabba sþhavirayan seenaasana panavannaavuuða ðan niyama karannaavuu bhikxuva hætiyata sammaþa karanneeya. mee ðænviimayi. sághayaa maagee vacanaya asaþvaa. sághaþemee malla puþra aayuxmaþ ðabba sþhavirayan vahansee seenaasana panavannaavuu, ðan niyama karannaavuu bhikxuva hætiyata sammaþa karayi. malla puþra vuu aayuxmaþ ðabba sþhavirayan vahansee seenaasana panavannaavuu ða bhaþþuðeesaya karannaavuu bhikxuva hætiyata sammaþa kiriima yam aayuxmaþun vahansee namakata kæmæþi vannee nam þuxniimbhuuþa viya yuþuya. yamek no kæmæþi vannee nam heþema prakaaza kaLa yuþuyi. malla puþravuu aayuxmaþ ðabba sþhavirayan vahansee senasun panavannaavuu ðan niyama karannaavuu bhikxuva lesa sághayaa visin sammaþa karana laððee viya. sághayaaða iita kæmæþþeeya. ee heyin meya þuxNiim bhaavayen piLiganimi.

5 , malla puþravuu aayuxmaþ ðabba sþhavirayan vahansee sammaþa vuuyee guNa sabhaagavuu, miþrasanþhava sabhaagavuu bhikxuunta ekata senasun panavayi. suuþraanþika yam bhikxuuhu veþða, ovunta ekata senasun panavayi. ee ovunovun suuþraanþa ságaayanaya karanneeyayi, kiyaayi. yambaÐu vuu vinayaðhara bhikxuun veþða, unvahanseeta ekata senasun panavayi.ee unvahanseelaa ovunovun vinaya vinizcaya karanneeyayi, kiyaayi. ðharmakaþhikavuu yam bhikxuuhu veþ ða, unvahanseeta ekata senasun panavayi. ee ovunovun ðharma saakacchaa karannee yayi kiyaayi. yambaÐuvu ðhyaanalaabhii bhikxuuhu veþða, unvahanseelaata ekata senasun panavayi. ee ovunovun no peLennee yayi kiyaayi. yambaÐu vuu þirazciina kaþhaa æþþaa vuu maÐa hikmiima æþi bhikxuun veseþ ða, unvahanseelaata ekata senasun panavayi. mee aayuxmaþunða þirazciina kaþhaa raþiyen vaasaya karayi yayi kiyaayi. nokalhi pæmiNena yambaÐuvuu bhikxuun vahanseelaa veþða unvahanseelaataða þejo ðhaaþu kasinayata caþuþþhaðhyaana samaapaþþiyata samavæðii in nægita ee aalookayen seenaasana panavayi.

6 ekalhi mee kaaraNaya ðaþþaavuu æþam bhikxun vahanseelaa malla puþra aayuxmaþ ðabba sþhavirayangee sûððhi praþihaaryya balamuyayi kiyaa no kalhiða eþ. unvahanseelaa malla puþra aayuxmaþ ðabba sþhavirayan karaa eLaBa mesee kiyaþ. , aayuxmaþ ðabba sþhavirayeni, apataða senasun panavayi, kiyaayi. unvahanseelaata aayuxmaþ ðabba sþhavirayan vahansee mesee kiyayi., aayuxmaþun vahanseelaa kavara þænaka kæmaþiða koþænhi panavamða? , kiyaayi.unvahanseelaa ðæna genama ðuurasþhaanayan pennum karaþ. , aayuxmaþ ðabba sþhavirayeni, apata gijjhakuuta parvaþayehi senasun panavanu mænava, kiyaayi. , aayuxmaþuni, apata cora prapaaþayehi senasun panavanu mænava., kiyaayi. , ævæþni, apata isigili paarzvayehi kaLugal þalaavehi senasun panavanu mænava. , kiyaayi. , ævæþni, apata vebhaara paarzvayehi sapþapaNaANii guhaavehi senasun panavanu mænava., , ævæþni, apata siiþa vanayehi vuu sappasoNdika pabbhaarayehi senasun panavanu mænava. , , ævæþni, apata goþama kanðaraayehi senasun panavanu mænava., ,ævæþni, apata þinðuka kanðaraayehi senasun panavanu mænava., ,ævæþni, apata þapoða kanðaraayehi senasun panavanu mænava., , ævæþni, apata þapoðaaraamayehi senasun panavanu mænava., ,ævæþni, apata jiivakambavanayehi senasun panavanu mænava., ,ævæþni, apata maððakucchi migaðaayehi senasun panavanu mænavi, yi kiyaayi.

7 malla puþra vuu aayuxamaþ ðabba sþhavirayan vahansee þejoðhaaþuvata samavæða ðalvanu labana æGillen yukþava ee bhikxunta peratu peratuva yayi. ee bhikxuun vanseelaa ee aalookayenma malla puþravuu aayuxmaþ ðabba sþhavirayangee pitu pasin yeþ. ee bhikxuun vahanseelaata malla puþra aayuxmaþ ðabba sþhavirayan vahansee mesee senasun panavayi. mee æÐaya, mee putuya, mee guðiriya, mee mettaya, mee væsikiLiya, mee kæsikiLiya, mee piyayuþu pænya, mee paribhooga kaLa yuþu pænya, mee særayatiya, mee sághayaagee kaþikaa satahanayi, mekalhi pæmiNiya yuþuyi, mee kaalayehi nikmiya yuþuya kiyaayi. malla puþra aayuxmaþ ðabba sþhavirayan vahansee ee bhikxuunta senasun panavaa nævaþa veeLuvanaaraamayata aapasu yayi.

8 esamayehi vanaahi meþþiya bhummajaka yana bhikxuun vahanseelaa navakayooða pin aduvuuvooða veþ. yambaÐuvuu no vatinaa senasun sághayaata panavaþða? praNiiþa novuu baþ þabaþða, ee ovunta pæmiNeþ. esamayehi vanaahi rajagaha nuvara manuxyayoo sþhavira bhikxuunta naa naa sambhaarayangen yukþa piNdapaaþa ðiimata kæmaþi veþ. ee piNdapaaþaya giþelin yukþaða, þelin yukþaða, vyaçjanavalin yukþaða veþ. meþþiya bhummajaka bhikxuunta kaadi hoði ðeveni kota æþi suNu saalee baþ prakûþi vazayenma ðeþ. ovun piNdapaaþayen væLakii pasu baþ kaalayehi , aayuxmaþvaruni, oba vahanseelaata bhaþþaagrayehiðii kumaþ læbuNeeðæ,yi sþhavira bhikxuun vicaaraþ. æþam sþhavirayan vahanseelaa mesee kiyaþ.. ævæþni, apata giþel þel vyaçajanaaðiya læbuNeeyayi. kiyaþi. meþþiya bhummajaka bhikxuun vahanseelaa mesee kiyaþ.. ævæþni, apata ee kisivak noviiya. prakûþiyenma ðos sahiþavuu kaadi hoði ðeveni kota suNu sahalee baþ pamaNak yayi. kiiha. esamayehi vanaahi kalyaaNabhaþþika gûhapaþi þemee sághayaata niþi baþ saþarak ðeyi. heþema aBuðaruvan sahiþava puujaa saþkaara kota sághayaa vaLaÐavayi. samaharu baþin vicaaraþ. æþamhu vyaçjanayen vicaaraþ. æþamhu þelin vicaaraþ. æþamhu kævilivalin vicaaraþ.

9 esamayehi vanaahi kalyaaNabhaþþika gûhapaþiyaagee geta baþa piNisa meþþiya bhummajaka bhikxuunta pamuNuvaa ðiimata siðuviya. ekalhi kalyaaNabhaþþika gûhapaþi þemee kisiyam katayuþþak piNisa aaraamayata giyeeya. heþema malla puþra aayuxmaþ ðabba sþhavirayan vahansee yam þænakaða eþænata eLaBiyeeya. eLaBa mallapuþra aayuxmaþ ðabba sþhavirayan vahanseeta manaa kota væÐa ekaþpaseka hunneeya. ekaþpaseka hunnaavuu kalyaaNabhaþþika gûhapaþiyaata aayuxmaþ ðabba sþhavirayan vahansee ðæhæmi kaþhaaven karuNu ðækviiya. samaaðan karaviiya.þeða gænviiya. saþutu keLeeya. ekalhi kalyaaNabhaþþika gûhapaþi þemee malla puþra aayuxmaþ ðabba sþhavirayan visin ðæhæmi kaþhaaven karuNu ðækvuuyee samaaðan karavuuyee þeða gænvuuyee saþutu karavuuyee malla puþra ðabba sþhavirayanta mesee kiiya.. svaamiin vahansa, apagee geðara heta baþa piNisa kavarekuta pævareeðæyi. kiiya.. gûhapaþiya, þopagee geðara heta baþa meþþiya bhummajaka sþhavira ðenamata pavarana laððeeyayi. kiiya. ekalhi kalyaaNabhaþþika gûhapaþiyaa nosaþutu siþ æþþee viya.. kesee nam paapa bhikxuun apagee geðara heta baþa vaLaÐanneeðæyi. kiyaayi. geta gos ðaasiyakata niyama keLeeya..yambaÐu vuu þii heta baþ piNisa ennavunta gabadaa gehi asun paNavaa kaadi hoði ðeveni kota suNu sahalee baþin vaLaÐavayi. kiyaayi.. aaryyapuþraya, eseeyayi. kiyaa ee ðaasiya kalyaaNabhaþþika gûhapaþiyaata piLivaðan ðunnaaya.

10 ekalhi meþþiya bhummajaka bhikxuuhu , ævæþni, apata iiyee vanaahi kalyaaNabhaþþika gûhapaþiyaagee baþak pavarana laðaha. apata heta aBuðaruvan sahiþa kalyaaNabhaþþika gûhapaþiyaa vaLaÐavanneeya. (ehiðii) samaharu baþin apa puðannahuya. samaharu kæviLivalin puðannahuya. samaharu þelvalin puðannahuya. samaharu vyaçjanavalin puðannahuyayi, kiyaayi.ovun ee sanþoosayen yukþavama siþee hætiyata sayanayaða no kaLaahuya.

11 ekalhi meþþiya bhummajaka bhikxuuhu peravaru kaalayehi æÐa poravaa paasivuru gena kalyaaNabhaþþika gûhapaþiyaagee nivesa yam þænekaða eþænata eLaBiyaahuya. ennaavuu meþþiya bhummajaka bhikxuun ee ðaasiya ðuraðiima ðækkaaya. ðæka gabadaa gehi asun paNavaa meþþiya bhumjaka bhikxuunta mesee kiivaaya.. svaamiini, hiÐaganuvayi. kiyaayi. ekalhi meþþiya bhummajaka bhikxuunta mebaÐu aðahasak viya., yamheyakin api gabadaa gehi aasanavala hiÐevvaavuuða sæka næþivama bhakþa siððhiya no vanneeyayi, kiyaayi. ekalhi ee ðaasii þomoo kæÐa ðevæni kota æþi kudu sahalee baþ. svaamiini, vaLaÐavayi. eLaviiya..næGaNiya, api nicca bhaþþikayoo vemu... aaryyayan vahanseelaa niccabhaþþika bava ðanimi. eþekuðuvuvaþ mama iiyee aaryya puþrayaa visin kiyana laða pariði. heta baþ piNisa ennaavunta gabadaa geyi aasana paNavaa kæÐa ðeveni kota kudu sahalee baþ vaLaÐavava,. yi niyamaya laðimi..svaamiini, vaLaÐanu mænavayi. kiivaaya.

12 ekalhi meþþiya bhummajaka bhikxuunta mee aðahasa viiya. , ævæþni, iiyee vanaahi kalyaaNabhakþika gûhapaþiyaa aaraamayata giyeeya. malla puþra ðabba sþhavirayan LaGa hunneeya. sæka næþivama malla puþra ðabba sþhavirayan visin gûhapaþi puþrayaa hamuvehi.api bheða karana laððemuyayi. kiyaayi. ovuhu ee ðomnasinma suðusu pariði no væLaÐuvaahuya. ekalhi meþþiya bhummajaka bhikxuuhu piNdapaaþayen væLakii pasubaþ kaalayehi aaraamayata gos paasivuru þænpaþ kota þabaa veLuvana vihaara pita ðoratuvehi þuxNiimbhuuþavaða, malaanika svabhaavayen kuðu, sahiþavaða hisa pahaþ kotaða, siþivili æþivaða, kisivak no vætahennavun menða, hiÐagena hunnaahuya.

13 ekalhi meþþiyaa nam bhikxuNii þomoo meþþiya bhummajaka bhikxuun yam þænakaða eþænata eLaBiyaaya. eLaBa, meþþiya bhummajaka bhikxuunta mesee kiivaaya.(2) ,aaryyayan vahanseelaata vaÐimiya, (3) kiyaayi. mesee kii kalhi meþþiya bhummajaka bhikxuhu kaþhaa no kaLaahuya. ðeveni varaþ (mehi (2)) kiivaaya. þunveni varaþ (mehi (2)) kiivaaya. meþþiya bhummajaka bhikxuuhu þu[2]nveni varataþ kaþhaa no kaLaahuya. , mama aaryyayan vahanseelaata kavara varaðak keLemða? kumak nisaa aaryyayan vahanseelaa maa samaGa kaþhaa no karannahuðæyi, kiyaayi. , esee nam næGaNiya, þii malla puþra ðabba sþhavirayan api vehesata paþ kaLa bava ðannehiðæyi, æsuuha., ee gæna aaryyayan vahansa, mama kumak karamðæyii, kiivaaya.. iðin næGaNiya, þopi kæmaþi vannee nam aðama bhaagyavaþun vahansee malla puþþa ðabbayaa pæviði bavin næsuuveku karana seeka.esee karavayi, kiyaayi. ,aaryyayan vahansa, mama kumak karamða? maa visin kaLa hæki ðee kumakðæyi, kiivaaya. ,næGaNiya, þii mehi eva, bhaagyavaþun vahansee yamþænakaða eþænata eLaBeva. eLaBa bhaagyavaþun vahanseeta mesee kiyava. ) a' [1]4

14 (1) , svaamiin vahansa, meya suðusu novanneeya. no gælapenneeya. svaamiini, yam ðisaavak bhayin þoraða piidaavangen þoraða, upaðravayangen þoraða, ee ðisaa þomo bhaya sahiþaya, piidaa sahiþaya, upaðrava sahiþaya. yamakin væsiima æþiveeða eyinma æriimaða æþivee. ðiyata gini væðuneeyayi siþami. aaryyavuu malla puþra ðabba sþhavirayan visin mama ðuuxiþa karana laððeevemiyi , kiyaayi.(2) aaryyayan vahansa, eseeyayi, kiyaa meþþiyaa bhikxuNii þomoo meþþiya bhummajaka bhikxuunta piLivaðan ðii bhaagyavaþun vahansee yamþænakaða eþænata eLaBiyaaya. eLaBa, bhaagyavaþun vahanseeta væÐa ekaþpaseka sitiyaaya. ekaþpaseka sitiyaavuu meþþiyaa bhikxuNiiS þomoo bhaagyavaþun vahanseeta mee kaaraNaya sælakaLaaya. (mehi (1))

15 ekalhi bhaagyavaþun vahansee mee kaaraNayehiðii mee siððhiyehiðii bhikxu sághayaa ræs karavaa aayuxmaþ vuu malla puþra ðabba sþhavirayan aþin vicaaLeeya. (2). ðabbaya, þoo mebaÐu ðeyak keLehiða? mee bhikxuNiyagee kiyamana sihi karannehiða?.. svaamiini, bhaagyavaþun vahansee maa ðannaaseeka.. (3). ðeveni varaþ (mehi (2)) þunveni varaþ (mehi (2)) aayuxmaþ malla puþra ðabba sþhavirayan vahanseeta mesee kii seeka. yambaÐu vuu ðeyak bhikxuNiya kiyanneeða ðabbaya, þaa ebaÐu ðeyak keLeeyayi sihi karanneeða?..svaamiini, yambaÐuvuu maa bhaagyavaþun vahansee ðannaaseekæyi kiiya.. ðabbaya, paNdiþayoo epariððen viveecanaya nokaraþi. iðin þaa visin karana laððee nam karana laððeeyayi kiyava, iðin ko karana laððee nam no kaLa bava kiyava... svaamiini, mama yam avasþhaavaka upannee nam eþæn patan sihinenuðu maiþhuna ðharma seevanayak noma ðanimi. niðivarjiþa karannahu gæna kiyanuma kavareeða?.

16 ekalhi bhaagyavaþun vahansee bhikxuunta æmaþuuseeka., mahaNeni, esevii nam meþþiyaa bhikxuNiya nasav. (zaasanayen paha karav) meya yoðavana laða bhikxuunða soyav. (ðaniv) , bhaagyavaþun vahansee mesee vaðaaraa vihaarayata pivisiseeka. ekalhi ee bhikxun vahanseelaa meþþiyaa bhikxuNiya zaasanayen pahakaLaahuya. ekalhi meþþiya bhummajaka bhikxuuhu bhikxuunta mesee kiivaahuya. , ævæþni, meþþiyaa bhikxuuNiya nonasav, oo þomoo kisi varaðak nokaLaaya. api oo þomoo kupiþa vuuða nosaþutu vuuða vacanavalin ðabba þerun nerapana aðahasin uþsaahavaþ keLemu. , ævæþnii, kimekða? þopi aayuxmaþ malla puþra ðabba sþhavirayanta amuulikavuu paaraajikaa ðharmayen cooðanaa kaLaahuða ? , ,ævæþni, eseeyayi, kiiha. , yambaÐu vuu alpeccha bhikxuuhu veþða unvahanseelaa ðos kiyaþ. nosaþutu veþ. nosaþutu vacana kaþhaa karaþ. , kesee nam meþþiya bhummajaka bhikxuuhu aayuxmaþ vuu malla puþra ðabba sþhavirayanta amuulika paaraajikaa ðharmayen cooðanaa kereþðæyi , kiyaayi.

17 (1) ekalhi ee bhikxuuhu bhaagyavaþun vahanseeta mee kaaraNaya sæLa kaLaahuya. ikbiþi bhaagyavaþun vahansee mee siððhiyehi mee heeþuvehi bhikxuu sághayaa ræs karavaa bhikxuun aþin vicaaLaseeka.(3) , mahaNeni, þopi malla puþra ðabba sþhavirayanta amuulika paaraajikaa ðharmayen coðanaa kaLahuya yanu sæbææða? , , bhaagyavaþun vahansa, sæbavayi,kiiha. bhaagyavaþ buðun vahansee garhaa kaLaseeka. (1 sághaaðiseesayee 6 (2)) his puruxayeni, þopi kesee nam malla puþra ðabba sþhavirayanta amuulika vuu paaraajikaa ðharmayen coðanaa karanannahuða? his puruxayeni, meya no pæhæðiyangee pæhæðiima piNisa hoo (mehi 2 paaraajikayee 11 cheeðayee (2) meya yana þæna sita yoðanna.) mahaNeni, eseeða mee zikxaapaðaya uðesav.

18 ,yam bhikxuvak ðveexayen ðuuxiþa vuuyee no saþutu vuu siþ æþþee yam ee bhikxuvak veeða ohu mee zaasanayen pahakarannemiyi amuulika paaraajikaa ðharmayen cooðanaa karanneeða, iita pasu ee vinizcaya karanu labannee hoo vinizcaya no karanu labannee hoo ee aðhikaraNaya amuulika bava oppu vee nam ee cooðaka bhikxuuhu ðos læbiya yuþþoo vannaaha. ovunta sághaaðiseesa ævæþða vee.,

19 . yamek. vanaahi yanu. bhikxuvak. yanu (mehi 1 paaraajikayee paðabhaajaniyee 1-2 cheða) mee anþha!yehi aðahas kaLa bhikxuvayi. bhikxu yanu anya bhikxuun yanuyi.. ðuxta vuuyee. ðuxiþa vuuyee. yanu kupiþa vuuða, nosaþutu siþ æþþaavuuða, suva novuuða, siþa þaða bavata pæmiNiyaavuuða bhikxuvayi.. nosaþutu vuuyee. yanu ee kopayenuþ, ee ðoxayenuþ, ee nosaþutinuþ, ee no sæpayenuþ, priiþiyak no læbuu þænaþþee veyi.. amuulaka. yanu noðannaa laððaavuuða, no asana laððaavuuða, sæka nokarana laððaavuuða yanuyi.. paaraajikaa ðharmayakin. yanu saþara paaraajikaavangen ekþaraa ekakin yanuyi.. yatapaþ karanneeya. yanu coðanaa karayi hoo coðanaa karavayi hoo yanuyi.. ohu mee zaasanayen bæhæra karannem nam yahapaþi. yanu bhikxu bhaavayen þora karannemi, zramaNa ðharmayen ziilaskaFðhayen þora karannemi, þapo guNayen þora karannemi yanuyi.. iita mææþa kaalayaka. yanu yam kxaNayekhi coðanaa karana laððee nam ee kxaNaya ee avasþhaava ee mohoþa ikma giya kalhi yanuyi.. vicaaranu labannee hoo. yanu yam vasþuvakin coðanaa keLeeða ee vasþuvehi vicaariimayi.. vicaaranu no labannee hoo. yanu kisiveku visin no kiyanalaððee yanuyi.

. aðhikaraNa.(nadu) nam vivaaðaaðhikaraNa-vaaða nadu, anuvaaðaaðhikaraNa-ðoxaaroopana nadu , aapaþþyaaðhikaraNa-ævæþ nadu, kiccaaðhikaraNa- ságha karma nadu. yana saþara aðhikaraNayooya..bhikxuva ðoxaya piLigaNii. yanu his vuu ðeyak maa visin kiyana laðii, boruvak maa visin kiyana laðii, abhuuþayak maa visin kiyana laðii, noðæna maa visin kiyana laðii yanuyi.. sághaaðiseesa. yanu (mehi 1 sághaaðiseesayee 9 (2)) eyin sághaaðiseesaya kiyana laðii.

20 paaraajikaa ðharmayata pæmiyee no ðaknee veeða heþema coðanaa karaaða maa visin paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyaa ðækkemiyi kiyaa coðanaa kereeða (2) azramaNayek vuuyehiya, asaakya puþrayek vuuyehiya, þaa samaGa pehoya karma kiriima hoo pavaaraNaya kiriima hoo ságha karma kiriima hoo næþayi (3) kiyaa nam vacanayak vacanayak paasaa sághaaðiseesa ævæþ vee.

21 paaraajikaa ðharmayata pæmiNayeeyayi no asana laða puðgalayaa visin paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi kiyaaða (mehi 20 (2)) coðanaa karannee nam vacanayak vacanayak paasaa sághaaðiseesa ævæþ vee.

22 sæka nokarannahutaða paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyee yayi cooðanaa kereeða paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyee yayi maa visin sæka karana laððee (mehi 20 (2)) kiyaaða vacanayak vacanayak paasaa sághaaðiseesa ævæþ vee.

23 paaraajikaa ðharmayata pæmiNennee namuðu ohu visin no ðaknaa laððee veeða, ohu paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi cooðanaa kereeða, maavisin ðaknaa laððeeyayiða, asana laððeeyayiða, cooðanaa kereeða (mehi 20 (2)) kiyaayi ohuta vacanayak vacanayak paasaa sághaaðiseesa ævæþ vee.

24 paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi coðakayaa noðaknaa laððee veyi. ohuða maa visin ðaknaa laði. sæka karana laðii. paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyee vehiya.(mehi 20 (2)) vacanayak vacanayak paasaa sághaaðiseesa ævæþ vee.

25 (1) yam puðgalayek paaraajikaa ðharmayata pæmiNena laða bava no ðaknaa laððeeða (2) ohu paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeevehiya. maa visin ðaknaalaðii, asanalaðiiyayiða, sæka karanalaðiiyayiða, cooðanaa kereeða, (mehi 20 (2) (3)) vacanayak vacanayak paasaa sághaaðiseesa ævæþ vee (4)

26 paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi kiyaa no æsuu puðgalayaataða aðahasak veyi. ohuða mama æsuvemi, sæka keLemi kiyaa cooðanaa karayi. (mehi 20 (2)) maa visin asana laðii, ðakina laðii (mehi 20 (2) saha 25 (3))

27 (mehi 25 (1)) maa visin paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi mama æsiimi , mama sæka keLemi, mama ðækkemi. (mehi 20 (2)) vacanayak vacanayak paasaa sághaaðiseesa ævæþ vee.

28 (mehi 25 (1)) sæka no karana laððahuta paaraajikaa pæmiNiyeeya kiyaa aðahasak veyi.ohuða mama sæka keLemi, ðækkemiyi cooðanaa karayi. (mehi 20 (2) saha 25 (3)).

29 (mehi 25 (1) mama sæka keLemi, ðækkemi (mehi 20 (2) saha 25 (3))


30 (mehi 25 (1)) mama sæka karami, ðækkemi æsuvemi. paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi cooðanaa karayi. (mehi 20 (2) saha 25 (3))

31 paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi ðaknaa laððahutaða aðahasak veyi. ohuða paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyehiya. mama asuvemiyi cooðanaa karayi.(mehi 20 (2) saha 25 (3))

32 paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi ðaknaa laððahutaða aðahasak veyi. ohuða cooðanaa karayi. paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi mama sæka karamiyi kiyaayi.(mehi 20 (2) saha 25 (3))

33 paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi mama æsuvemi. mama sæka karamiyi kiyaa cooðanaa karayi. (mehi 20 (2) saha 25(3))

34 (1) paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi asana laððahutaða aðahasak veyi. (2) ohuða sæka karana laððee cooðanaa karayi. (mehi 20 (2) saha 25 (3))

35 (mehi 34 (1)) maa visin ðaknaa laððee kiyaaða (mehi 20 (2) saha 25(3))

36 paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyee mama ðækkemiyi cooðanaa karayi.(mehi 20 (2) saha 25 (3))

37 paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi sæka karannahutaða aðahasak veyi.ohuða paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyee vehiyayi mama ðækkeemiyi cooðanaa karayi.(mehi 20 (2) saha 25 (3))

38 paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi sæka karannahutaða aðahasak veyi. ohuða paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi mama ðækkemiyi cooðanaa karayi.(mehi 20 (2) saha 25 (3))

39 paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi mama æsuvemiyi cooðanaa karayi.(mehi 20 (2) saha 25 (3))

40 paaraajikaa ðharmayata pæmiNayee mama ðækkemiyi cooðanaa karayi. (mehi 20 (2)saha26 (3))

41 paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyee ðaknaa laððahutaða aðahasak veyi. ðækiimee vimaþiyak æþivuuyee ðækiima no aðahayi. ðækiima sihi no karayi. ðækiimehi mulaa veyi. (mehi 20 (2) saha 25 (3))

ça\q [2]25 ræ%

42 paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi asana laððahuta æsiimehi vimaþiyak veyi.æsiima no aðahayi. æsiima sihi nokarayi. æsiimehi mulaaveyi.(mehi 20 (2) saha 25 (3))

43 (1) paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi sæka kiriimehi vimaþiyak veyi.sæka kiriima no aðahayi. sæka sihi nokarayi. sækayehi mulaaveyi.(2) ohuða mama sæka keLemiyi ðækkemiyi cooðanaa karayi. (mehi 20 (2) saha 25 (3))

44 (mehi 43 (1)) ohuða mama sæka keLemi æsuvemi cooðanaa karayi.(mehi 20 (2) saha 25 (3))

45 (mehi 43 (1)) mama paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyee yayi sæka keLemi, ðækkemi, æsuvemayi cooðanaa karayi.(mehi 20 (2) saha 25 (3))

46 paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyee noðaknaa laððahuta aðahasak veyi.(2) ohuða paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyee vee yayi cooðanaa karayi. (3) (mehi 20 (2) saha 25 (3))

47 paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi no asana laððahutaða aðahasak veyi. (mehi 46 (2) (mehi 20 (2) saha 25 (3))

48 paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi sæka næþþahutaða aðahasak veyi. ohuða paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyee vee yayi cooðanaa karayi. (mehi 20 (2) saha 25 (3))

49 (1) paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyee no ðækkahutaða aðahasak veyi. ohuða cooðanaa karayi. (2) ðækkehiya æsuvehiya kiyaa cooðanaa karayi. (mehi 20 (2) saha 25 (3))

50 (mehi 49 (1)) ðækkehiya sæka keLehiya (mehi 20 (2)saha 25 (3))

51 (mehi 49 (1)) ðækkehiya æsuvehiya sæka keLehiya paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyehiya (mehi 20 (2) saha 25 (3))

52 (1) paaraajika ðharmayata pæmiNiyeeyayi no æsuuvahutaða aðahasak veyi. ohuða cooðanaa karayi. (2) æsuvehiya sæka keLehiya (mehi 20 (2) saha 25 (3))

53 (mehi 52 (1))æsuvehiya, ðækkehiya. (mehi 20 (2) saha 25 (3))


54 (mehi 52 (1)) æsuvehiya, sæka keLehiya, ðækkehiya. (mehi 20 (2) saha 25 (3))

55 (1) paaraajika ðharmayata pæmiNiyeeyayi sæka no kaLahutaða aðahasak veyi. (2) sæka keLeeya ðækkeeyayi cooðanaa karayi. (mehi 20 (2) saha 25 (3))

56 (mehi 52 (1)) sæka keLehiya, æsuveeyayi cooðanaa karayi. (mehi 20 (2) saha 25 (3))

57 paaraajika ðharmayata pæmiNiyehiya, eya sæka keLehiya, ðækkehiya. æsuvehiya (mehi 20 (2) saha 25 (3))

58 (1) paaraajika ðharmayata pæmiNiyeeyayi ðækkahutaða aðahasak veyi.(2) ohuða cooðanaa karayi.æsuvehiya (mehi 20 (2) saha 25 (3))

59 (mehi 58 (1)) ohuða cooðanaa karayi. sæka keLehiya, (mehi 20 (2) saha 25 (3)) paaraajika ðharmayata pæmiNiyehiya azramaNayek vehiya kiyaa cooðanaa karayi. vacanayak vacanayak paasaa sághaaðiseesa ævæþ vee.

60 (1) paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi æsuvahutaða aðahasak veyi ohuða cooðanaa karayi. (mehi 20 (2) saha 25 (3))

61 paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyeeyayi sæka kaLahutaða aðahasak veyi ohuða cooðanaa karayi. (2) ðaknaa laððehiya (mehi 20 (2) saha 25 (3))

62 (mehi 61 (1)) asana laððehiya (mehi 20 (2) saha 25 (3))

63 paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyee ðaknaa laððeeyayi cooðanaa karayi. (mehi 20 (2) saha 25 (3))

64 (1) paaraajikaa ðharmayata pæmiNiyee ðækkahutaða aðahasak veyi. (2) ðækiimehi vimaþiyak veyi. ðækiima no aðahayi. ðækiima sihi nokarayi. ðækiimehi mulaa veyi.(mehi 20 (2) saha 25 (3))

65 (mehi 64 (1)) æsiimehi vimaþiyak veyi. æsiimehi no aðahayi. æsiima sihi nokarayi.æsiimehi mulaa veyi. (mehi 20 (2) saha 25 (3))


66 (mehi 64 (1)) sækayehi vimaþiyak veyi. sækaya no aðahayi. sækaya sihi nokarayi. sækayehi mulaa veyi. ohuða cooðanaa karayi.sæka keLeeya. ðækkeeya.(mehi25 (3))

67 (mehi 65 cheeðaya. sækaya. venuvata. sæka keLeeya ðækkeeya.yoðanna.)

68 (mehi 66 cheeðaya. sækaya,. venuvata. sæka keLeeya, ðækkeeya,..æsuveeya.yoðanna.)

69 azuððhiyehi zuððha ðækiimaða, zuððhiyehi azuððha ðækiimaða, azuððhiyehi azuððha ðækiimaða, zuððhiyehi zuððha ðækiimaða yanu saþarak veyi. ekþaraa paaraajikaavakata pæmiNi puðgalayaa azuððha veyi. ohuða zuððha ðûxti æþþee anavakaaza kota aðahas pariði vacana kiyayi. sághaaðiseesayen ðukulaa ævæþ vee.

70 ekþaraa paaraajikaa ðharmayakata pæmiNi puðgala þemee azuððha veyi. ohuða zuððha vuu ðûxti æþþee avakaaza karavaa aðahas pariði vacana kiyayi. sághaaðiseesa ævæþ vee.

71 ekþaraa paaraajikaa ðharmayakata pæmiNi puðgalayaa azuððha veyi. ohuða zuððha ðûxti æþþee avakaaza no kota aakroza aðahas æþþee vacana kiyayi. musaa vaaðayehi ðukulaa ævæþ vee.

72 puðgala þema ekþaraa paaraajikaa ðharmayakata pæmiNiyee azuððha veyi.ohuða zuððha ðûxti æþþee avakaaza karavaa aakroza aðahasin vacana kiyayi. ee aakrozayen ævæþ vee.

73 puðgalayaa ekþaraa paaraajikaa ðharmayakata no pæmiNiyee zuððha veyi. ohuða azuððha ðûxti æþþee avakaaza nokota aðahas pariði vacana kiyaaða. ðukulaa ævæþ vee.

74 puðgala þema ekþaraa paaraajikaa ðharmayakata no pæmiNa zuððha veyi. ohuða aðûxtiyen yukþa vuuyee avakaaza karavaa aðahas pariði vacana kiyayi. ævæþ næþþeeya.


75 puðgala þema ekþaraa paaraajikaa ðharmayakata no pæmiNiyee zuððha veyi. ohuða azuððhavuu ðûxti æþþee avakaaza no kota aakroaza kiriimee aðahasin vacana kiyayi. musaavaaðayen ðukulaa ævæþ vee.

76 puðgalayaa ekþaraa paaraajikaa ðharmayakata no pæmiNiyee zuððha veyi.ohuða azuððhavuu ðûxti æþþee avakaaza karavaa aakroza kiriimee aðahasin vacana kiyayi. aakrozayen ævæþ vee.

77 (1) puðgalayaa ekþaraa paaraajikaavakata pæmiNa azuððha veyi.ohuða ðûxti æþþee (2) avakaaza no kota aðahas pariði vacana kiyayi. ðukulaa ævæþ vee.

78 (mehi 77 (1)) avakaaza karavaa aðahas pariði vacana kiyaa nam ævæþ novee.

79 (mehi 77 (1)) anokaaza kota aakrozaaðhipraayen (napuru vacana kiyaa bæniimee aðahasin) vacana kiyaa nam aakrozayen ðukulaa ævæþ vee.

80 (mehi 77 (1)) avakaaza kota aakroza aðahasin vacana kiyaa nam oomasavaaða ævæþ vee.

81 (1) puðgalayaa ekþaraa paaraajikaa ðharmayakata no pæmiNiyee zuððha veyi.ohuða zuððhavuu ðûxti æþþee (2) avakaaza no kota aðahas kaLa vacana kiyaaða sághaaðiseesayen ðukulaa ævæþ vee.

82 (mehi 81 (1)) avakaaza karavaa aðahas pariði vacana kiyaaða sághaaðiseesa ævæþ vee.

83 (mehi 81 (1)) avakaaza nokota aakroza aðahasin vacana kiyaaða ee aakrozayen ðukulaa ævæþ vee.

84 (mehi 81 (1)) avakaaza kota aakroza kiriimee aðahasin vacana kiyaaða ee aakrozayen ævæþ vee.

85 azuððhi ðûxti æþi zuððha puðgalayaataða, azuððha ðûxti æþi azuððha puðgalayaataða, ummaþþakayaataða, aaðikarmikayaataða ævæþ novee. ( 8 amuulaka sághaaðiseesaya nimiyeeya.)