Khuddakapàñhapàëi

Suttantapiñake

Khuddakanikàyo

(Pañhamo ganthà)

Khuddakapàñhapàëi

 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammàsambuddhassa
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammàsambuddhassa
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammàsambuddhassa

 

1: Saraõagamanaü 1

Buddhaü saraõaü gacchàmi
Dhammaü saraõaü gacchàmi
Saïghaü saraõaü gacchàmi

Dutiyam-pi Buddhaü saraõaü gacchàmi
Dutiyam-pi dhammaü saraõaü gacchàmi
Dutiyam-pi saïghaü saraõaü gacchàmi

Tatiyam-pi Buddhaü saraõaü gacchàmi
Tatiyam-pi dhammaü saraõaü gacchàmi
Tatiyam-pi saïghaü saraõaü gacchàmi

Saraõagamanaü

 

2: Dasasikkhàpadaü

Pàõàtipàtà veramaõãsikkhàpadaü samàdiyàmi.
Adinnàdànà veramaõãsikkhàpadaü samàdiyàmi.
Abrahmacariyà veramaõãsikkhàpadaü samàdiyàmi.
Musàvàdà veramaõãsikkhàpadaü samàdiyàmi.
Suràmerayamajjapamàdaññhànà veramaõãsikkhàpadaü samàdiyàmi.
Vikàlabhojanà veramaõãsikkhàpadaü samàdiyàmi.
Naccagãtavàditavisåkadassanà veramaõãsikkhàpadaü samàdiyàmi.
Màlàgandhavilepanadhàraõamaõóanavibhåsanaññhànà veramaõãsikkhàpadaü samàdiyàmi.
Uccàsayanamahàsayanà veramaõãsikkhàpadaü samàdiyàmi.

[PTS Page 002] [\q 2/]

Jàtaråparajatapañiggahaõà veramaõãsikkhàpadaü samàdiyàmi.

Dasasikkhàpadaü

[BJT Page 004] [\x 004/]

 

3: Dvattiüsàkàraü

Atthi imasmiü kàye:
kesà, lomà, nakhà, dantà, taco,
maüsaü, nahàrå, aññhi, aññhimi¤jaü,
2 vakkaü,
hadayaü, yakanaü, kilomakaü, pihakaü, papphàsaü,
antaü, antaguõaü, udariyaü, karãsaü,
pittaü, semhaü, pubbo, lohitaü, sedo, medo,
assu, vasà, khelo, siïghànikà, lasikà, muttaü,
matthake matthaluïgan-ti.

Dvattiüsàkàraü

 

4: Kumàrapa¤hà

Ekaü nàma kiü? 3             Sabbe sattà àhàraññhitikà.
Dve nàma kiü?                 Nàma¤-ca råpa¤-ca.
Tãõi nàma kiü?                 Tisso vedanà.
Cattàri nàma kiü?             Cattàri ariyasaccàni.
Pa¤ca nàma kiü?              Pa¤cupàdànakkhandhà.
Cha nàma kiü?                 Cha ajjhattikàni àyatanàni.
Satta nàma kiü?               Satta bojjhaïgà.
Aññha nàma kiü?              Ariyo aññhaïgiko maggo.
Nava nàma kiü?              Nava sattàvàsà.
Dasa nàma kiü?               Dasahaïgehi samannàgato Arahàti vuccatã-ti.

Kumàrapa¤hà

[BJT Page 006] [\x 006/]

 

5: Maïgalasuttaü

        Evaü me sutaü:
ekaü samayaü Bhagavà Sàvatthiyaü viharati Jetavane Anàthapiõóikassa àràme. Atha kho a¤¤atarà devatà abhikkantàya rattiyà, abhikkantavaõõà kevalakappaü Jetavanaü obhàsetvà, yena Bhagavà tenupasaïkami, upasaïkamitvà Bhagavantaü abhivàdetvà ekamantaü aññhàsi. Ekamantaü ñhità kho sà devatà Bhagavantaü gàthàya ajjhabhàsi:

[PTS Page 003] [\q 3/]

1.      ßBahå devà manussà ca ~ maïgalàni acintayuü
        âkaïkhamànà sotthànaü: ~ bråhi maïgalam-uttamaü.û

2.      ßAsevanà ca bàlànaü, ~ paõóitàna¤-ca sevanà,
        Påjà ca påjanãyànaü: ~ etaü maïgalam-uttamaü.

3.      Patiråpadesavàso ca, ~ pubbe ca katapu¤¤atà,
        Attasammàpaõidhi ca: ~ etaü maïgalam-uttamaü.

4.      Bàhusacca¤-ca sippa¤-ca, ~ vinayo ca susikkhito,
        Subhàsità ca yà vàcà: ~ etaü maïgalam-uttamaü.

5.      Màtàpituupaññhànaü, ~ puttadàrassa saïgaho,
        Anàkulà ca kammantà: ~ etaü maïgalam-uttamaü.

6.      Dàna¤-ca dhammacariyà ca, ~ ¤àtakàna¤-ca saïgaho,
        Anavajjàni kammàni: ~ etaü maïgalam-uttamaü.

7.      ârati virati pàpà, ~ majjapànà ca sa¤¤amo,
        Appamàdo ca dhammesu:
4 ~ etaü maïgalam-uttamaü.

8.      Gàravo ca nivàto ca, ~ santuññhã ca kata¤¤utà,
        Kàlena dhammasavaõaü: ~ etaü maïgalam-uttamaü.

9.      Khantã ca sovacassatà, ~ samaõàna¤-ca dassanaü,
        Kàlena dhammasàkacchà: ~ etaü maïgalam-uttamaü.

10.    Tapo ca brahmacariya¤-ca, ~ ariyasaccànadassanaü,
        Nibbàõa sacchikiriyà ca: ~ etaü maïgalam-uttamaü.

[BJT Page 008] [\x 008/]

11.    Phuññhassa lokadhammehi, ~ cittaü yassa na kampati,
        Asokaü virajaü khemaü: ~ etaü maïgalam-uttamaü.

12.    Etàdisàni katvàna, ~ sabbattham-aparàjità,
        Sabbattha sotthiü gacchanti: ~ taü tesaü maïgalam-uttamanû ti.

Maïgalasuttaü

 

6: Ratanasuttaü

1.      Yànãdha bhåtàni samàgatàni,
        Bhummàni và yàni va antaëikkhe,
        Sabbe va bhåtà sumanà bhavantu,
        Atho pi sakkacca suõantu bhàsitaü.
5

2.      Tasmà hi bhåtà nisàmetha sabbe,
        Mettaü karotha mànusiyà pajàya,
        Divà ca ratto ca haranti ye baliü,
        Tasmà hi ne rakkhatha appamattà.

3.      Yaü ki¤ci vittaü idha và huraü và

[PTS Page 004] [\q 4/]

        Saggesu và yaü ratanaü paõãtaü
        Na no samaü atthi Tathàgatena
        Idam-pi Buddhe ratanaü paõãtaü:
        Etena saccena suvatthi hotu!
6

4.      Khayaü viràgaü amataü paõãtaü
        Yad-ajjhagà Sakyamunã samàhito
        Na tena dhammena samatthi ki¤ci
        Idam-pi dhamme ratanaü
7 paõãtaü:
        Etena saccena suvatthi hotu!

5.      Yam-Buddhaseññho parivaõõayã suciü
        Samàdhim-ànantarika¤-¤am-àhu
        Samàdhinà tena samo na vijjati
        Idam-pi dhamme ratanaü paõãtaü:
        Etena saccena suvatthi hotu!
8

[BJT Page 010] [\x 010/]

6.      Ye puggalà aññha satam-pasatthà
        Cattàri etàni yugàni honti
        Te dakkhiõeyyà Sugatassa sàvakà,
        Etesu dinnàni mahapphalàni
        Idam-pi saïghe ratanaü paõãtaü:
        Etena saccena suvatthi hotu!
9

7.      Ye suppayuttà manasà daëhena
        Nikkàmino Gotamasàsanamhi
        Te pattipattà amataü vigayha
        Laddhà mudhà nibbutiü bhu¤jamànà
        Idam-pi saïghe ratanaü paõãtaü:
        Etena saccena suvatthi hotu!
10

8.      Yathindakhãlo pañhaviü sito siyà
        Catubbhi vàtebhi asampakampiyo,
        Tathåpamaü sappurisaü vadàmi,
        Yo ariyasaccàni avecca passati
        Idam-pi saïghe ratanaü paõãtaü:
        Etena saccena suvatthi hotu!
11

9.     Ye ariyasaccàni vibhàvayanti,
        Gambhãrapa¤¤ena sudesitàni,
        Ki¤càpi te honti bhus'appamattà
        Na te bhavaü aññhamam-àdiyanti
        Idam-pi saïghe ratanaü paõãtaü:
        Etena saccena suvatthi hotu!
12

[BJT Page 012] [\x 012/]
[PTS Page 005] [\q 5/]

10.    Sahà vassa dassanasampadàya
        Tayassu dhammà jahità bhavanti:
        Sakkàyadiññhi vicikicchita¤-ca
        Sãlabbataü và pi yad-atthi ki¤ci.
        Catåhapàyehi ca vippamutto,
        Cha càbhiñhànàni abhabbÖ kàtuü
        Idam-pi saïghe ratanaü paõãtaü:
        Etena saccena suvatthi hotu!
13

11.    Ki¤càpi so kammaü karoti pàpakaü
        Kàyena vàcà uda cetasà và,
        AbhabbÖ so tassa pañicchàdàya:
        Abhabbatà diññhapadassa vuttà
        Idam-pi saïghe ratanaü paõãtaü:
        Etena saccena suvatthi hotu!
14

12.    Vanappagumbe yathà phussitagge
        Gimhàõa màse pañhamasmiü gimhe,
        Tathåpamaü dhammavaraü adesayã,
        Nibbàõagàmiü paramaühitàya
        Idam-pi Buddhe ratanaü paõãtaü:
        Etena saccena suvatthi hotu!
15

13.    Varo vara¤¤å varado varàharo,
        Anuttaro dhammavaraü adesayã
        Idam-pi Buddhe ratanaü paõãtaü:
        Etena saccena suvatthi hotu!

14.    Khãõaü puràõaü navaü natthi sambhavaü,
        Virattacittà àyatike bhavasmiü,
        Te khãõabãjà aviråëhichandà,
        Nibbanti dhãrà yathàyam-padãpo
        Idam-pi saïghe ratanaü paõãtaü:
        Etena saccena suvatthi hotu!
16

[BJT Page 014] [\x 014/]

15.    Yànãdha bhåtàni samàgatàni,
        Bhummàni và yàni va antaëikkhe,
        Tathàgataü devamanussapåjitaü
        Buddhaü namassàma suvatthi hotu!

[PTS Page 006] [\q 6/]

16. 17  Yànãdha bhåtàni samàgatàni,
        Bhummàni và yàni va antaëikkhe,
        Tathàgataü devamanussapåjitaü
        Dhammaü namassàma suvatthi hotu!

17.   Yànãdha bhåtàni samàgatàni,
        Bhummàni và yàni va antaëikkhe,
        Tathàgataü devamanussapåjitaü
        Saïghaü namassàma suvatthi hotu!
18

Ratanasuttaü

 

7: Tirokuóóasuttaü

1.     Tirokuóóesu tiññhanti, ~ sandhisiïghàñakesu ca,
        Dvàrabàhàsu tiññhanti, ~ àgantvàna sakaü gharaü.

2.      Pahute annapànamhi, ~ khajjabhojje upaññhite,
        Na tesaü koci sarati ~ sattànaü kammapaccayà.

3.      Evaü dadanti ¤àtãnaü ~ ye honti anukampakà,
        Suciü paõãtaü kàlena, ~ kappiyaü pànabhojanaü.

4.      ßIdaü vo ¤àtinaü hotu, ~ sukhità hontu ¤àtayo!û
        Te ca tattha samàgantvà, ~ ¤àtipetà samàgatà,

5.      Pahute annapànamhi, ~ sakkaccaü anumodare:
        ßCiraü jãvantu no ¤àtã! ~ Yesaü hetu labhàmase,
        Amhàka¤-ca katà påjà, ~ dàyakà ca anipphalà!û

6.      Na hi tattha kasã atthi, ~ gorakkhettha na vijjati,
        Vaõijjà tàdisã natthi, ~ hira¤¤ena kayàkkayaü.
        Ito dinnena yàpenti, ~ petà kàlakatà tahiü.

7.     Unname udakaü vaññhaü, 19 ~ yathà ninnaü pavattati,
        Evam-eva ito dinnaü, ~ petànaü upakappati.

[BJT Page 016] [\x 016/]

8.     Yathà vàrivahà pårà ~ paripårenti sàgaraü,
        Evam-eva ito dinnaü, ~ petànaü upakappati.

9.     ßAdàsi me, akàsi me, ~ ¤àtimittà sakhà ca me,û
        Petànaü dakkhiõaü dajjà, ~ pubbe katamanussaraü.

10.    Na hi runnaü va, soko và, ~ yà ca¤¤à paridevanà,
        Na taü petànam-atthàya, ~ evaü tiññhanti ¤àtayo.

11.    Ayaü kho dakkhiõà dinnà, ~ saïghamhi suppatiññhità,
        Dãgharattaü hitàyassa, ~ ñhànaso upakappati.

12.   So ¤àtidhammo ca ayaü nidassito
        Petànapåjà ca katà uëàrà,
        Bala¤-ca bhikkhånam-anuppadinnaü,
        Tumhehi pu¤¤aü pasutaü anappakaü!

Tirokuóóasuttaü

[PTS Page 007] [\q 7/]

 

8: Nidhikaõóasuttaü

1.       Nidhiü nidheti puriso ~ gambhãre odakantike:
        ßAtthe kicce samuppanne ~ atthàya me bhavissati,

2.      Ràjato và duruttassa, ~ corato pãëitassa và,
        Iõassa và pamokkhàya, ~ dubbhikkhe àpadàsu vàû.
        Etad-atthàya lokasmiü ~ nidhi nàma nidhãyati.

3.      Tàva sunihito 20 santo ~ gambhãre odakantike,
        Na sabbo sabbadà eva
21 ~ tassa taü upakappati,

[BJT Page 018] [\x 018/]

4.      Nidhi và ñhànà cavati, ~ sa¤¤à vàssa vimuyhati,
        Nàgà và apanàmenti, ~ yakkhà và pi haranti naü,

5.      Appiyà và pi dàyàdà ~ uddharanti apassato,
        Yadà pu¤¤akkhayo hoti ~ sabbam-etaü vinassati.

6.      Yassa dànena sãlena, ~ saüyamena damena ca,
        Nidhã sunihito hoti, ~ itthiyà purisassa
22 và,

7.      Cetiyamhi 23 va saïghe và, ~ puggale atithãsu và,
        Màtari pitari và pi, ~ atho jeññhamhi bhàtari,

8. 24     Eso nidhã sunihito, ~ ajeyyo anugàmiko.
        Pahàya gamanãyesu, ~ etaü àdàya gacchati.

9.      Asàdhàraõam-a¤¤esaü, ~ acoraharaõo nidhi,
        Kayiràtha dhãro pu¤¤àni, ~ yo nidhã anugàmiko.

10.    Esa devamanussànaü ~ sabbakàmadado nidhi,
        Yaü yad-evàbhipatthenti ~ sabbam-etena labbhati.

11.    Suvaõõatà, sussaratà, ~ susaõñhànasuråpatà,
        âdhipacca parivàraü, ~ sabbam-etena labbhati.

12.    Padesarajjaü, issariyaü, ~ cakkavattisukham-piyaü,
        Devarajjam-pi dibbesu, ~ sabbam-etena labbhati.

13.    Mànusikà ca sampatti, ~ devaloke ca yà rati,
        Yà ca Nibbàõasampatti, ~ sabbam-etena labbhati.

14.   Mittasampadam-àgamma, ~ yoniso ca payu¤jato,
        Vijjà vimutti vasãbhàvo ~ sabbam-etena labbhati.

[BJT Page 020] [\x 020/]

15.   Pañisambhidà, vimokkhà ca, ~ yà ca sàvakapàramã,
        PaccekaBodhi, Buddhabhåmi, ~ sabbam-etena labbhati.

16.   Evaü mah'atthikà esà, ~ yad-idaü pu¤¤asampadà,
        Tasmà dhãrà pasaüsanti ~ paõóità katapu¤¤ataü.

Nidhikaõóasuttaü .

[PTS Page 008] [\q 8/]

 

9: Mettasuttaü

1.     Karaõãyam-atthakusalena, ~ yan-taü santaü padaü abhisamecca:
        Sakko ujå ca såjå ca, ~ suvaco cassa mudu anatimànã,

2.     Santussako ca subharo ca, ~ appakicco ca sallahukavutti,
        Santindriyo ca nipako ca, ~ appagabbho kulesu ananugiddho,

3.     Na ca khuddaü samàcare ki¤ci ~ yena vi¤¤å pare upavadeyyuü.
        ßSukhino và khemino hontu, ~ sabbe sattà bhavantu sukhitattà!

4.     Ye keci pàõabhåtatthi ~ tasà và thàvarà và anavasesà,
        Dãghà và ye mahantà và, ~ majjhimà rassakàõukathålà,

5.     Diññhà và ye va addiññhà, ~ ye ca dåre vasanti avidåre,
        Bhåtà và sambhavesã và ~ sabbe sattà bhavantu sukhitattà!û

[BJT Page 022] [\x 022/]

6.     Na paro paraü nikubbetha, ~ nàtima¤¤etha katthaci naü ka¤ci,
        Byàrosanà pañighasa¤¤à ~ nतama¤¤assa dukkham-iccheyya.

7.     Màtà yathà niyaü puttaü ~ àyusà ekaputtam-anurakkhe,
        Evam-pi sabbabhåtesu ~ mànasaü bhàvaye aparimàõaü,

8.     Metta¤-ca sabbalokasmiü ~ mànasaü bhàvaye aparimàõaü,
        Uddhaü adho ca tiriyaü ca, ~ asambàdhaü averaü asapattaü.

9.     Tiññhaü caraü nisinno và, ~ sayàno và yàvatassa vigatamiddho,
        Etaü satiü adiññheyya, ~ Brahmam-etaü vihàraü idha-m-àhu.

[PTS Page 009] [\q 9/]

10.    Diññhi¤-ca anupagamma, ~ sãlavà dassanena sampanno,
        Kàmesu vineyya gedhaü, ~ na hi jàtu gabbhaseyyaü puna-r-etã-ti.

 

Mettasuttaü

Khuddakapàñhapàëi Niññhito

 

End Notes

 

1 BJT note: Saraõattayaü - ChS.

2 BJT note: Aññhimi¤jà - seen somewhere.

3 BJT note: Eka nàma kiü? - in some books.

4 Editor's note: BJT, dhammeså

5 BJT note:

Yànãdha bhåtànã samàgatàni
Bhumyàni và yàni và antarãkùe
Sarvàõã và àttamanàti bhåtvà
øråõavantu svastyayanaü jinena bhàùitam -
(Mahàvastu).

6 BJT note:

Imasmiü loke parasamiü và punaþ
Sarveùu và yad-ratanaü praõãtam
Na tatsamaü asti Tathàgatena
Devàtidevena narottamena
Idam-pi Buddhe ratanaü praõãtaü
Etena satyena susvasti hotu
- (Mahàvastu).

7 Editor's note: BJT, ratna, by mistake

8 BJT note:

Yam-Buddha÷reùñho parivarõayet ÷uciü
Yam-àhu ànantarikaü samàdhiü
Samàdhino tasya samo na vidyate
Idam-pi dharme ratanaü praõãtaü
Etena satyena susvasti hotu
- (Mahàvastu).

9 BJT note:

Ye pudgalà aùña sadà pra÷astà
Catvàri etàni yugàni bhonti
Te dakùãõeyà Sugatena uktà
Eteùu dinnàni mahatphalàni
Idam-pi saïghe ratanaü praõãtaü
Etena. . .
- (Mahàvastu).

10 BJT note:

Ye yuktayogã manasà suchandasà
Naiùkàmyino Gautama÷àsanasmin
Te pràptipràptà amçtaü vagàhya
Vimuktacittà nirvritiü bhuüjamànàþ
Idampi saïghe. . .
- (Mahàvastu).

11 BJT note:

Yathendrakãlo pçthivi÷rito syà-
ccatårhi vàtebhi asamprakampã
Tathopamaü satpuruùaü vademi
Yo àryasatyàni sude÷itàni
Gambhãra arthàni avetya pa÷yati
Idam-pi . .
- (Mahàvastu).

12 BJT note:

Ye àryasatyàni vibhàvayanti
Gambhãraprag¤ena sude÷itàni
Ki¤càpi te bhonti bhà÷aü pramattà
Na te bhavànaùña upàdiyantã
Idam-pi saïghe. . . . -
(Mahàvastu).

13 BJT note:

Sahaiva yasya dar÷anasampadàya.
Trayosya dharmà jahità bhavanti
Sattàyadçùñiü vicikitsitaü ca
øãlavrataü và pi yad-asti ki¤cit
Idam-pi saïghe. . . -
(Mahàvastu).

14 BJT note:

Ki¤càpi ÷aikùo prakaroti pàpaü
Kàyena vàcà atha cetasà pi
Abhavyo so tasya niguhanàya
Abhavyatà dçùñipatheùu uktà
Idam-pi saïghe. . . -
(Mahàvastu).

15 BJT note:

Vane pragulmà yatha puùpitàgrà
ørãùmàõamàse prathame caitrasmin
Vàterità te surabhiü pravànti
Evaüvidhà dhyàyino Buddhaputràþ
øãlenupetà surabhiü pravànti
Idam-pi saïghe. . . -
(Mahàvastu).

16 BJT note:

Kùãõaü puràõaü navo nàsti saücayo
Vimuktacittà àyatike bhavasmin
Te kùãõabãjà aviråóhidharmà
Nirvànti dhãrà yathà tailadãpàþ
Idam-pi saïghe ratanaü praõãtaü
Etena saccena susvasti bhotu -
(Mahàvastu).

17 Editor's note: BJT doesn't number the last two verses seperately, presumably by mistake.

18 BJT note:

Vipa÷yismiü vi÷vabhucikrakucchande
Bhàmakanakamunismiü Kà÷yape
Mahàya÷e øàkyamunismiü Gautame
Etesu Buddheùu maharyikeùu
Yà devatà santi abhiprasannà
Vañham-pi tà rakùantu ca karontu
Svasatyayanaü mànuùiyà prajàyai
Yo dharmacakraü abhibhåya lokaü
Pravartyati sarvabhåtànukam-pi
Etàdra÷aü devamanuùya÷reùñhaü
Buddhaü namasyàma susvasti bhotu
Dharmaü namasyàma susvasti bhotu
Saïghaü namasyàma susvasti bhotu
- (Mahàvastu).

19 BJT note: Vuññhaü - palm leaf book.

20 BJT note: Tàvassunihito - in some books.

21 Editor's note: BJT, eca, by mistake

22 Editor's note: BJT, purissa, an example of haplography

23 BJT note: Taü panetaü tividhaü hoti paribhogacetiyaü, uddissakacetiyaü, dhàtucetiyan-ti. Tattha bodhirukkho paribhogacetiyaü, Buddhapañimà uddissakacetiyaü, dhàtugabbhathupà sadhàtukà dhàtucetiyaü - commentary.

24 Editor's note: BJT prints numbers 8 & 9 in the wrong order