[PTS Vol S - 1] [\z S /] [\f I /]
[PTS Page 127] [\q 127/]
[BJT Vol S - 1] [\z S /] [\w I/]
[BJT Page 232] [\x 232/]

Suttantapiñake
Saüyuttanikàyo
Pañhamo bhàgo
Sagàthavaggo
5. Bhikkhånãsaüyuttaü.
1. Bhikkhånãvaggo.

Namo tassa bhagavato arahato sammàsambuddhassa.

 

5. 1. 1.

âëavikà

162. [PTS Page 128] [\q 128/] evaü me sutaü: ekaü samayaü bhagavà sàvatthiyaü viharati jetavane anàthapiõóikassa àràme.

Atha kho àëavikà bhikkhånã pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya sàvatthiü piõóàya pàvisi. Sàvatthiyaü piõóàya caritvà pacchàbhattaü piõóapàtapañikkantà yena andhavanaü tenupasaïkami vivekatthinã.

Atha kho màro pàpimà àëavikàya bhikkhåniyà bhayaü chambhitattaü lomahaüsaü uppàdetukàmo vivekamhà càvetukàmo yena àëavikà bhikkhunã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà àëavikaü bhikkhuniü gàthàya ajjhabhàsi:

Natthi nissaraõaü loke kiü vivekena kàhasi,
Bhu¤jassu kàmaratiyo màhu pacchànutàpinãti.

Atha kho àëavikàya bhikkhuniyà etadahosi: 'ko nukhvàyaü1 manusso và amanusso và gàthaü bhàsatã'ti? Atha kho àëavikàya bhikkhuniyà etadahosi: 'màro kho aya pàpimà mama bhayaü chamhitattaü lomahaüsaü uppàdetukàmo vivekamhà càvetukàmo gàthaü bhàsatã'ti. Atha kho àëavikà bhikkhunã màro ayaü pàpimà iti viditvà màraü pàpimantaü gàthàhi paccabhàsi. 2

1Kho ayaü - syà 2, ajjhabhàsi-syà.

[BJT Page 234] [\x 234/]

Atthi nissaraõaü loke pa¤¤àya me suphassitaü, 1
Pamattabandhu pàpima na tvaü jànàsi taü padaü.
Sattisulåpamà kàmà khandhàsaü adhikuññanà,
Yaü tvaü kàmaratiü bråsi arati mayhaü2 sà ahåti.

[PTS Page 129] [\q 129/] atha kho màro pàpimà jànàti maü àëavikà bhikkhunãti dukkhã dummano tatthevantaradhàyãti.

 

5. 1. 2.

Somàsuttaü

163. Sàvatthiyaü Ý

Atha kho somà bhikkhunã pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya sàvatthiü piõóàya pàvisi. Sàvatthiyaü piõóàya caritvà pacchàbhattaü piõóapàtapañikkantà yena andhavanaü tenupasaïkami divàvihàràya. Andhavanaü ajjhogahetvà a¤¤atarasmiü rukkhamåle divàvihàraü3 nisãdi.

Atha kho màro pàpimà somàya bhikkhuniyà bhayaü chamhitattaü lomahaüsaü uppàdetukàmo samàdhimhà càvetukàmo yena somà bhikkhunã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà somaü bhikkhuniü gàthàya ajjhabhàsi:

Yantaü isãhi pattabbaü ñhànaü durabhisambhavaü,
Na taü dvaïgulapa¤¤àya sakkà pappotumitthiyàti.

Atha kho somà bhikkhuniyà etadahosi: 'ko nukhvàyaü4 manusso và amanusso và gàthaü bhàsatã'ti. Atha kho somàya bhikkhuniyà etadahosi: 'màro kho ayaü pàpimà mama bhayaü chambhitattaü lomahaüsaü uppàdetukàmo samàdhimhà càvetukàmo gàthaü bhàsatã'ti. Atha kho somà bhikkhunã màro ayaü pàpimà iti viditvà màraü pàpimantaü gàthàhi ajjhabhàsi:

Itthibhàvo kiü kayirà cittamhi susamàhite,
¥àõamhi vattamànamhi sammà dhammaü vipassato.
Yassa nåna siyà evaü itthàhaü5 purisoti và,
Ki¤ci và pana a¤¤asmiü taü màro vattumarahatãti.

Atha kho màro pàpimà jànàti maü somà bhikkhunãti dukkhã dummano tatthevantaradhàyãti.

1. Suphussitaü-machasaü. Syà. [PTS] 2. Mayha - machasaü syà. Sã1. 3. Divàvihàratthàya-sãmu. 2. [PTS] 4. Nu kho ayaü. -Syà. 5. Itthãhaü-syà. 6. Asmãti-katthaci.

[BJT Page 236] [\x 236/]

 

5. 1. 3

Gotamãsuttaü

164. Sàvatthiyaü Ý

Atha kho kisàgotamã bhikkhunã pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya sàvatthiü piõóàya pàvisi. Sàvatthiyaü piõóàya caritvà pacchàbhattaü piõóapàtapañikkantà [PTS Page 130] [\q 130/] yena andhavanaü tenupasaïkami divàvihàràya. Andhavanaü ajjhogahetvà a¤¤atarasmiü rukkhamåle divàvihàraü nisãdi.

Atha kho màro pàpimà kisàgotamiyà bhikkhuniyà bhayaü chamhitattaü lomahaüsaü uppàdetukàmo samàdhimhà càvetukàmo yena kisàgotamã bhikkhunã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà kisàgotamiü bhikkhuniü gàthàya ajjhabhàsi:

Kinnu tvaü hataputtàva ekamàsi1 rudammukhã,
Vanamajjhagatà ekà purisaü nu gavesasãti.

Atha kho kisàgotamiyà bhikkhuniyà etadahosi: ko nukhvàyaü manusso và amanussà và gàthaü bhàsatã ti. Atha kho kisàgotamiyà bhikkhuniyà etadahosi: màro kho ayaü pàpimà mama bhayaü chamhitattaü lomahaüsaü uppàdetukàmo samàdhimhà càvetukàmo gàthaü bhàsatãti. Atha kho kisàgotamã bhikkhunã màro kho ayaü pàpimà iti viditvà màraü pàpimantaü gàthàhi paccabhàsi:2

Accantaü mataputtà'mhi3 purisà etadantikà,

Na socàmi na rodàmi na taü bhàyàmi àvuso.
Sabbattha vihatà4 nandi tamokkhandho padàlito,
Jetvàna maccuno5 senaü viharàmi anàsavàti.

Atha kho màro pàpimà jànàtã maü kisàgotamã bhikkhunãti dukkhã dummato tatthevantaradhàyãti.

 

5. 1. 4.

Vijayà suttaü

165. Sàvatthiyaü Ý

Atha kho vijayà bhikkhunã pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya sàvatthiü piõóàya pàvisi. Sàvatthiyaü piõóàya caritvà pacchàbhattaü piõóapàtapañikkantà yena andhavanaü tenupasaïkami divàvihàràya. Andhavanaü ajjhogahetvà a¤¤atarasmiü rukkhamåle divàvihàraü nisãdi.

Atha kho màro pàpimà kisàgotamiyà bhikkhuniyà bhayaü chamhitattaü lomahaüsaü uppàdetukàmo samàdhimhà càvetukàmo yena vijayà bhikkhunã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà vijayaü bhikkhuniü gàthàya ajjhabhàsi:

1. Ekamàsã-sãmu. 1. Syà. 2. Ajjhabhàsi- syà. 3. Hataputtamhi-syà. [PTS] sã1 4. Vihità-syà. 5. Chetvà namucino-sãmu. 1.

[BJT Page 238] [\x 238/]

[PTS Page 131] [\q 131/] Daharà tvaü råpavatã aha¤ca daharo susu,
Pa¤caïgikena turiyena ehayyebhiramàmaseti1.

Atha kho vijayàya bhikkhuniyà etadahosi: ko nukhvàyaü manusso và amanussà và gàthaü bhàsatã ti. Atha kho vijayàya bhikkhuniyà etadahosi: màro kho ayaü pàpimà mama bhayaü chambhitattaü lomahaüsaü uppàdetukàmo samàdhimhà càvetukàmo gàthaü bhàsatãti. Atha kho vijayà bhikkhunã màro kho ayaü pàpimà iti viditvà màraü pàpimantaü gàthàhi paccabhàsi:3

Råpà saddà rasà gandhà phoññhabbà ca manoramà,
Niyyàtayàmi tuyheva4 màra nàhaü tenatthikà5.
Iminà påtikàyena bhindanena pabhaïgunà,
Aññãyàmi6 haràyàmi kàmataõhà samåhatà,
Ye ca råpåpagà sattà ye ca àruppañhàyino7,
Yà ca santà samàpatti sabbattha vihato tamoti.

Atha kho màro pàpimà jànàti maü vijayà bhikkhunãti dukkhã dummano tatthevantaradhàyãti.

 

5. 1. 5

Uppalavaõõàsuttaü

166. Sàvatthiyaü Ý

Atha kho uppalavaõõà bhikkhunã pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya sàvatthiü piõóàya pàvisi. Sàvatthiyaü piõóàya caritvà pacchàbhattaü piõóapàtapañikkantà yena andhavanaü tenupasaïkami divàvihàràya. Andhavanaü ajjhogahetvà a¤¤atarasmiü supupphitasàlarukkhamåle aññhàsi.

Atha kho màro pàpimà uppalavaõõàya bhikkhuniyà bhayaü chambhitattaü lomahaüsaü uppàdetukàmo samàdhimhà càvetukàmo yena uppalavaõõà bhikkhunã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà uppalavaõõaü bhikkhuniü gàthàya ajjhabhàsi:

Supupphitaggaü upagamma bhikkhunã ekà tvaü tiññhasi sàlamåle,
Na catthi te dutiyà vaõõadhàtu idhàgatà tàdisikà bhaveyyuü
Bàle na tvaü bhàyasi dhuttakànanti.

Atha kho uppalavaõõàya bhikkhuniyà etadahosi: ko nu khvàyaü manusso và amanussà và gàthaü bhàsatã ti. Atha kho uppalavaõõàya bhikkhuniyà etadahosi: màro kho ayaü pàpimà mama bhayaü chambhitattaü lomahaüsaü uppàdetukàmo samàdhimhà càvetukàmo gàthaü bhàsatãti. Atha kho uppalavaõõà bhikkhunã màro ayaü pàpimà iti viditvà màraü pàpimantaü gàthàhi paccabhàsi:8

1. Ehi ayye ramàmase-sãmu, 1. Ramàmahase-syà. 2. Kho ayaü-[PTS] 3. Ajjhabhàsi-sãmu1. Sã1. 2. 4. Tumheva -[PTS] 5. Nahi tena atthikà-syà. [PTS] 6. Aññiyàmi-sãmu2. Syà. [PTS] 7. Aråpañhàyãno-machasaü. Aråpabhàgino- syà. âruppaññhàyino-[PTS] 8. Ajjhabhàsi-syà.

[BJT Page 240] [\x 240/]

Sataü sahassànapi dhuttakànaü idhàgatà tàdisikà1 bhaveyyuü,
Lomaü na i¤jàmi na santasàmi na màra bhàyàmi tamekikàpi.
Esà antaradhàyàmi kucchiü và pavisàmi te,
Pakhumantarikàyampi tiññhantiü maü na dakkhasi.
Cittasmiü vasãbhåtàmhi iddhipàdà subhàvità,
Sabbabandhanamuttàmhi na taü bhàyàmi àvusoti.

Atha kho màro pàpimà jànàti maü uppalavaõõà bhikkhunãti dukkhã dummano tatthevantaradhàyãti.

 

5. 1. 6.

Càlàsuttaü

167. Sàvatthiyaü Ý

Atha kho càlà bhikkhunã pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya sàvatthiü piõóàya pàvisi. Sàvatthiyaü piõóàya caritvà pacchàbhattaü piõóapàtapañikkantà yena andhavanaü tenupasaïkami divàvihàràya. Andhavanaü ajjhogahetvà a¤¤atarasmiü rukkhamåle divàvihàraü nisãdi.

Atha kho màro pàpimà yena càlà bhikkhunã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà càlaü bhikkhuniü etadavoca:

Kinnu2 tvaü bhikkhunã na rocesãti.

(Càlàbhikkhunã:)

Jàtiü khvàhaü àvuso na rocemãti.

(Màro:)

Kinnu jàtiü na rocesi jàto kàmàni bhå¤jati,
Ko nu taü idamàdapayi jàtiü màroca3 bhikkhunãti.

(Càlàbhikkhunã:)

Jàtassa maraõaü hoti jàto dukkhàni phussati4,
Bandhaü vadhaü pariklesaü tasmà jàtiü na rocaye.
Buddho dhammamadesesi jàtiyà samatikkamaü,
Sabbadukkhappahàõàya yo maü5 sacce nivesayi.
[PTS Page 133] [\q 133/] ye ca råpåpagà sattà ye ca àruppañhàyino,
Nirodhaü appajànantà àgantàro punabbhavanti.

Atha kho màro pàpimà jànàti maü càlà bhikkhunãti dukkhã dummano tattevantaradhàyãti.

 

5. 1. 7

Upacàlàsuttaü

168. Sàvatthiyaü Ý

Atha kho upacàlà bhikkhunã pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya sàvatthiü piõóàya pàvisi. Sàvatthiyaü piõóàya caritvà pacchàbhattaü piõóapàtapañikkantà yena andhavanaü tenupasaïkami divàvihàràya. Andhavanaü ajjhogahetvà a¤¤atarasmiü rukkhamåle divàvihàraü nisãdi.

1. Tàdisakà-machasaü. 2. Kinnu-kho tvaü -syà. 3. Rocesi sãmu, 2. 4. Passati-sãmu. 1 Syà. 5. Somaü machasaü. Syà.

[BJT Page 242] [\x 242/]

Atha kho màro pàpimà yena upacàlà bhikkhunã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà upacàlaü bhikkhuniü etadavoca:

Kattha nu tvaü bhikkhunã uppajjitukàmàti?

(Upacàlà:)

Na khvàhaü àvuso katthaci uppajjitukàmàti.

(Màro:)

Tàvatiüsà ca yàmà ca tusità càpi devatà,
Nimmàõaratino devà ye devà vasavattino,
Tattha cittaü paõidhehi ratiü paccanubhossasãti.

(Upacàlà:)

Tàvatiüsà ca yàmà ca tusità càpi devatà,
Nimmàõaratino devà ye devà vasavattino,
Kàmabandhanabaddhà1 te enti màravasaü puna.
Sabbo àdipito2 loko sabbo loko padhåpito,
Sabbo pajjalito loko sabbo loko pakampito,
Akampitaü ajalitaü3 aputhujjanasevitaü,
Agati yattha màrassa tattha me nirato manoti.

Atha kho màro pàpimà jànàti maü upacàlà bhikkhunãti dukkhã dummano tatthevantaradhàyãti.

 

5. 1. 8.

Sãsåpacàlàsuttaü*.

169. Sàvatthiyaü Ý

Atha kho sãsåpacàlà bhikkhunã pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya sàvatthiü piõóàya pàvisi. Sàvatthiyaü piõóàya caritvà pacchàbhattaü piõóapàtapañikkantà yena andhavanaü tenupasaïkami divàvihàràya. Andhavanaü ajjhogahetvà a¤¤atarasmiü rukkhamåle divàvihàraü nisãdi.

Atha kho màro pàpimà sãsåpacàlà bhikkhunã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà sãsåpacàlaü bhikkhuniü etadavoca:

Kassa nu tvaü bhikkhunã pàsaõóaü rocesãti?

(Sãsåpacàlà:)

Na khvàhaü àvuso kassaci pàsaõóaü rocemiti,

(Màro:)

Kinnu uddissa muõóàsi samaõã viya dissasi,
Na ca rocesi pàsaõóaü kimiva4 carasi momuhàti.

* Sãsappacàlà-sã1, 2.

1. Bandhà-syà. 2. âdippito-sãmu, 1. âditto-syà. 3. Apajjalitaü-machasaü syà. [PTS] 4. Kimidaü-syà.

[BJT Page 244] [\x 244/]

(Sisåpacàlà:)

Ito bahiddhà pàsaõóà diññhãsu pasãdanti te,
Na tesaü dhammaü rocemi na te dhammassa kovidà.
[PTS Page 134] [\q 134/]
Atthi sakyakule jàto buddho appañipuggalo,
Sabbàbhibhå màranudo sabbatthamaparàjito,
Sabbattha mutto asito1 sabbaü passati cakkhumà.
Sabbakammakkhaya2ppatto vimutto upadisaïkhaye,
So mayhaü bhagavà satthà tassa rocemi sàsananti.

Atha kho màro pàpimà jànàti maü sãsåpacàlà bhikkhunãti dukkhã dummano tatthevantaradhàyãti.

 

5. 1. 9.

Selàsuttaü

170. Sàvatthiyaü Ý

Atha kho selà bhikkhunã pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya sàvatthiü piõóàya pàvisi. Sàvatthiyaü piõóàya caritvà pacchàbhattaü piõóapàtapañikkantà yena andhavanaü tenupasaïkami divàvihàràya. Andhavanaü ajjhogahetvà a¤¤atarasmiü rukkhamåle divàvihàraü nisãdi.

Atha kho màro pàpimà selàya bhikkhuniyà bhayaü chambhitattaü lomahaüsaü uppàdetukàmo samàdhimhà càvetukàmo yena selà bhikkhunã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà selaü bhikkhåniü gàthàya ajjhabhàsi:

Kenidaü pakataü bimbaü kvannu3 bimbassa kàrako,
Kvannu4 bimbaü samuppannaü kvannu3 bimbaü nirujjhatãti.

Atha kho selàya bhikkhuniyà etadahosi: ko nu khvàyaü manusso và amanussà và gàthaü bhàsatã ti. Atha kho selàya bhikkhuniyà etadahosi: màro kho ayaü pàpimà mama bhayaü chambhitattaü lomahaüsaü uppàdetukàmo samàdhimhà càvetukàmo gàthaü bhàsatãti. Atha kho selà bhikkhunã màro kho ayaü pàpimà iti viditvà màraü pàpimantaü gàthàhi paccabhàsi:

Nayidaü attakataü5 bimbaü nayidaü parakataü6 aghaü,
Hetuü pañicca sambhåtaü hetubhaïgà nirujjhati.
Yathà a¤¤ataraü bãjaü khette vuttaü viråhati,
Pañavãrasa¤ca7 àgamma sineha¤ca tadåbhayaü.
Evaü khandhà ca dhàtuyo cha ca àyatanà ime,
Hetuü pañicca sambhåtà hetubhaïgà nirujjhareti.

Atha kho màro pàpimà jànàti maü selà bhikkhunãti dukkhã dummano tatthevantaradhàyãti.

1. Assito-syà 2. Sabbakammakkhayaü-machasaü. Syà. [PTS] 3. Kvanå. Machasaü. 4. Kva¤ca-sãmu. Kvaci-syà. 5, Nayidaü pakataü-syà. 6. Pakataü-syà. 7 Pañhavirasa¤càgamma-machasaü.

[BJT Page 246] [\x 246/]

 

5. 1. 10.

Vajiràsuttaü

171. Sàvatthiyaü1 Ý

Atha kho vajirà bhikkhunã pubbaõhasamayaü nivàsetvà pattacãvaramàdàya sàvatthiü piõóàya pàvisi. Sàvatthiyaü piõóàya caritvà pacchàbhattaü [PTS Page 135] [\q 135/] piõóapàtapañikkantà yena andhavanaü tenupasaïkami divàvihàràya. Andhavanaü ajjhogahetvà a¤¤atarasmiü rukkhamåle divàvihàraü nisãdi.

Atha kho màro pàpimà vajiràya bhikkhuniyà bhayaü chambhitattaü lomahaüsaü uppàdetukàmo samàdhimhà càvetukàmo yena vajirà bhikkhunã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà vajiraü bhikkhuniü gàthàya ajjhabhàsi:

Kenàyaü pakato satto kuvaü2 sattassa kàrako,
Kuvaü satto samuppanno kuvaü satto nirujjhatãti.

Atha kho vajiràya bhikkhuniyà etadahosi: ko nukhvàyaü manusso và amanussà và gàthaü bhàsatã ti. Atha kho vajiràya bhikkhuniyà etadahosi: màro kho ayaü pàpimà mama bhayaü chambhitattaü lomahaüsaü uppàdetukàmo samàdhimhà càvetukàmo gàthaü bhàsatãti. Atha kho vajirà bhikkhunã màro kho ayaü pàpimà iti viditvà màraü pàpimantaü gàthàhi paccabhàsi:

Kinnu sattoti paccesi màradiññhigatannu te,
Suddhasaïkhàrapu¤joyaü nayidha sattåpalabbhati.
Yathà hi aïgasambhàrà hoti saddo rato iti,
Evaü khandhesu santesu hoti sattoti sammuti3.
Dukkhameva hi sambhoti dukkhaü tiññhati veti ca,
Nतatra dukkhà sambhoti nतatra dukkhà nirujjhatãti.

Atha kho màro pàpimà jànàti maü vajirà bhikkhunãti dukkhã dummano tatthevantaradhàyãti.

Bhikkhunãvaggo pañhamo.

Tatruddànaü:

âëavikà ca somà ca gotamã vijayà saha
Uppalavaõõà ca càlà upacàlà sisåpacàlà
Selà vajiràya te dasàti.

Bhikkhunãsaüyuttaü samattaü.

1. [PTS Page 136] [\q 136/] evaü me sutaü-pe - anàthapiõóikassaàràme. Sãmu2. 2. Kici-syà. 3. Sammati-syà.