«« mul pituvata

Please use a recently updated browser. This page is written according to the HTML5 standard and uses an OpenFont compliant smart font.
[nuuþana sázoðhanaya: 2019-03-06.]
upaðes: 1. Ctrl-, Ctrl+ gasamin akuru loku kudaa karaganna. 2. koLa pæhæ vacanavala ígriisi þeerum balaagæniima saÐahaa ee maþata mavus eka genaviþ klik nokara þaþpara 1½ k þabanna. kudaa kotuvaka eya maþuvii peneevi. raþuven hoo kaLuven æþþee baahira veb pituvalata geniyana link sabæÐiyan ya.

næþivama bæri ígriisi

ígriisi vaasiya

ígriisiya vena vena jana kotas‌valata venas viðihen balapaanavaa. vizeexayen, kenekugee ígriisi hækiyaava samaajaya iðiriyee sælakili labanna heeþu venavaa. ígriisi ðannavaa kiyaa huvaa ðæk‌viima mee nisaa vaasi ðaayaka vee. meeka pissuvak bavata paþ velaa aða janaaðhipaþiþumaa pavaa mee ledin peLenavaa.

mee ígriisi vanðanaava nisaa ðeeziiya baasaaval valata pamaNak nova ígriisiyataþ haani siðu venavaa. 1950-60 gaNanvala veLaÐasælvala naama puvaru þibunee síhala haa ðemaLa akuruvalin ya. aða vædiyen eevaa æþþee ígriisi akuruvalinuyi. namuþ, eevaayee ígriisi varaððaa þibiima ematayi. ígriisi væraðiima siyaðivi haani karaganna þaram læjjaavak vana ratee naama puvaruvala væraði nohaðaa æþþee rateema ígriisi ðænumee þarama heliðaravu kaLaa seeya.

janaþaavagen aðhika bahuþarayakagee ígriisi ðænuma alpayi. namin pamaNak ígriisiyata ðena usas þæna nisaa ígriisi ðanna noðanna kiyaa samaajaya us pahaþ ðekotasakata beðiiyanavaa hæra in seþak novannee ya. mee þaþþvayen laabha labana aya ígriisi páþi, ígriisi maaðhyayen uganvana paasæl aaðiya karanavaa. eevaata yana aya æþ‌‌þatama in þamangee avazyaþaavaya itukaragannavaaða næþnam mulaa venavaaða kiyaa noðanimu. namuþ bæluu bælmata samaajaya þula in venasak velaa æþi bavak penenna nææ.

hiinamaanaya

samaharu ígriisi bæri bava vasan karamin geðara mamii dædii þamanta kaþaa kaLee ígriisiyen kiyaa huvaa ðakvanna vyavahaarayee hoÐatama þahavuru vuu 'iþin' vagee paða venuvata 'so' vagee eevaa kiyanavaa. telinaatakavala uccaaraNaya varaððamin vacanayak hæra vacanayak ígriisiyen kiima vihiLuvak seema síhala vyavahaaraya siþaa maþaa ðuuxaNa kiriimak saha ígriisiyaþ mæriimaya. ígriisi adu kamee hiinamaanaya kalaa kxeþrayataþ boo vii þibiima sáskûþika parihaaniya ziighravaþ kiriimaki.

ígriisi accent eka

ígriisiyen yam praðeezayaka 'accent' kiyaa haÐunvannee eþana vizexaNa ígriisi uccaaraNayatayi. koLaBa ígriisiyee accent eka ennee api ígriisiyee samahara apata næþi zabða síhala zabða lesa ahagena esee bhaaviþa karana nisayi. apata nuhuru zabða kaNayi yati hiþayi ðeka visin api ðanna zabðavalata haravaa ðanvana eka svaabhaavikayi.

api lákaavee ðûxta kooNayen balaa ígriisi kiyaa kiyannee lákaavata siimaavuu Colombo Creole nohoþ koLaBa (vahalun gaþþaa see haðaagaþ) ígriisiyatayi. ehi zailiiya síhala uccaaraNaya haa paða yeðiimee lakxaNa ganimin sæðunu ekaki. sahajayen ígriisi bhaaviþa kerena ratavala ayata apee ígriisi þeerum ganna amaaru vennee ee nisayi.

apee ígriisi kaþaava

koLaBa ígriisi kaþaavata avazya vannee eðineðaa kiyavena paða kihipayakuyi vækiyak ekata ææÐaa ganna viðiha anun anukaraNayen igeniimayi viþarayi. saamaanyayen koLaBa ihala pælænþiyee aya upakramaziiliiva ígriisi sabakoolaya næþikara gannavaa. geðara ballaata 'kam, iit, ran, sit' vagee viðhaana ðiima; vaakyavalin kudaa ðaruvanta ígriisiyen kaþaa kiriima; koLaBa 7, 5 væni þænvala usas kadavala vaþukarayen pæmiNa væda karana seevakayin ekka ígriisi kaþaa kiriima meevaayi.

ígriisiyee væðagaþ prayoojanaya koLaBa samaajayee ihalin bæjaBenna nova pitarataðiiþ meratata pæminennan muNagæhena avasþhaavalaðiiþ þeerena viðihata kaþaa kiriimee hækiyaava saha iitaþ vadaa, aLuþ ðeya igeniimata ivahal vana ígriisi ðæna sitiimayi.

apata apahasu ígriisi zabða

ígriisiyee foot, roof, book væni þænvala 'oo' yanna keti ghoxa zabðayakuyi. ghoxa zabða uguren karana nisaa, evita uguru ðanda iðiriyata ena vaga aþin allaa ðænagaþa hækiyi. (ga, da, ða, ba zabða kara balanna).

border, sort, north væni paðavala '‌or' yannee r yana rayanna haðannee ‌ðivaga udata haravaa uguren husma yavamin ya. uguren husma harina nisaa ðiva passata æðenavaa ðæneevi. oo kiyaa ðigata æðiya yuþuya. r zabðaya æhena nææhena þaramata ya.

mee liyana mata kiyaaganna amaaruma ígriisi zabðaya vunee þaniva sitina 'i' akuree zabðayayi. eekaþ ara kivuu 'oo' vageema uguren nægena zabðayakuyi. meeka hariyaakaarava ðæna nogaþ‌þoþ, hit haa heat yana ðekama api kiyanakota ennee heat kivuvaa seeya.

sáskûþayee ai au ðeka sáyukþa svara vageema ígriisiyeþ e haa o ðiirgha vennee sáyukþa svarayan viimenuyi. e -> eeyi seeða, o -> oo-u seeða vee. namuþ, agata ena yi haa u zabða arðha maaþra see iþaa keti vee.

ea, ee haa ea yana þunama apee ii haa seema ya.

zip yanna sip kiyaa kiyanna epaa. sip kiyalaa vacanayakuþ þiyenavaa nee? z ghoxa sayannayi. ðivaga issaraha ðaþ ðe‌ænða aþara þiyaagena, uguren husma harimin sayanna kiyanna puruðu karanna. þani s akura svara ðekakata mæði vuna vitaþ uccaaraNa karannee z lesayi.

paðayaka zabða uccava kiima

karana, karanna, kaLa aaði 'karana' kriyaa paðayen ena vacanavala mul 'a' zabðayata sávûþa kiyaa kiyanavaa. namuþ, 'balanna' paðayee bayannee a zabðaya vi‌vûþayi. hæma síhala vacanayakama vagee æþþatama vi‌vûþava kiyavena 'a' zabðaya æþþee mul akuree pamaNayi. iþiri hæma (liyana) akurakama svara zabðaya keti ayanna nam eya sávûþayi. iþin, síhala bhaaxaava (karana aaðiya hæra) mul akuree vivûþa ayanna ena bhaaxaavak kiyaa kiva hækiyi.

namuþ, ígriisiyee vivûþava kiyavena zabðaya vædiyenma ennee (síhala akuren livuu vita ena) ðeveni akuree (morpheme ekee) hoo iita pasuvayi; anik hæma svarayakma pavaa apee sávûþa ayanna seeya. paða ðekak ekatavii ena avasþhaavalaðii uccasþhaana ðekak þibeevi.

apee siriþa nisaa ígriisi uccaaraNayeeðii api mul akuree ayanna zabða kara kiyanavaa. bohoo vita ðakina mee viðihata varaððana vacanayak nam career (vûþþiya) yannayi. eeka kiva yuþþee 'karana' kiyanavaa vageema mul akuree ayanna sávûþa karalaa misa 'kæriyar' kiyaa novee. 'kæriyar' kiyaa uccaaraNa karannee carrier (rægena yannaa / pravaahana samaagama) yana vacanayayi. 'æ' hæðennee meþana 'rr' yugalaya iilaGata aavaa vagee gaþakuru ðekak æþi þæn valayi. þani gaþakurakata issarahin ena a akura saamaanyayen gannee 'ee' zabðayayi.

anikvaa hariyata kiyanavaa nam ðiirgha svara gæna eþaram gætaluvak apee ígriisi uccaaraNayen æþi vennee nææ. ee apee ígriisi uccaaraNaya prakata German Accent ekata sama vena nisaa ya.

iþin, ígriisi uccaaraNaya huruvenakam ígriisi ahagena inna oonee. eekata hoÐama þænak nam reecalgee ígriisi páþiyayi (eeka bæliimata ee ðunnu sabæÐiyata þalanna. in pasu ee pituva paLal karaganna). reecal kælifoorniyaaven sígappuuruvata æviþ youtube ekee saralava patangena ðæn vadaaþ priyakaru velaa, lassanata kiyaa ðenavaa.

ígriisiyen kiyana ðeyak hariyata ahaganna avazya vana vita eeka kiyana veegaya adukaralaa ahaganna nam guugal traansleet veþa gos ígriisi yamak liyaa adu veegayen kiyavaagaþa hækiyi.

vimasum-gærahum ðekama agee karamu.
liyanna (síhala / ígriisi): ahan‌gama@gmail.com
(yaanþrikava viðyuþ lipina sorakam kiriima valakvanna ema lipinaya þula sæGavuna visanðhi lakuNa ðamaa æþa. ee nisaa ema lipinaya pitapaþ nokara aþin tayip kaLayuþu vee.)